< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 41 - Từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017 (có bổ sung)

                             UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 41 - Từ ngày 22 tháng  5 năm 2017 đến ngày 28 tháng 5 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ 2
Ngày 22/5
Họp BGH, BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí BGH; BTV
  Từ 8h00” – Phòng họp 1
Họp bàn về thi TN cho TCMN (hệ VHVL) tại Yên Thành, Đô Lương.
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, Thanh tra GD; Khảo thí – ĐBCLGD; Giám đốc TTĐT-BD; Trưởng khoa GDMN
   Từ 9h00” – Phòng họp 1
Lễ chia tay giảng đường khoa GDMN
Bà Nguyễn T Quý Hoa
Khách mời; Các giảng viên tham gia giảng dạy khoa GDMN; Toàn thể CBGV khoa GDMN và HSSV năm cuối
  Từ 19h00” - Hội trường CS1
Thứ 3
Ngày 23/5
Họp Ban thường vụ Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBTV Công đoàn
  Từ 14h00” -VP Công  đoàn
Ghép nhạc Chia tay giảng đường   Ông Lê Đình Cường  Đội văn nghệ; Đội kịch  Từ 14h00" - Hội trường cơ sở 1
 Lễ Chia tay giảng đường năm học 2016 -2017   Ông Lê Đình Cường  Khách mời; Học sinh sinh viên năm cuối khóa  Từ 19h00" - Hội trường cơ sở 1
Thứ 4
Ngày 24/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 25/5
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 292/QĐ-CĐSP ngày 19/5/2017
   Từ 7h30” - Nhà D
 
 
 
Thứ 6
Ngày 26/5
Họp Ban chấp hành Đoàn trường
Ông Trần  Hải Hưng
Các ủy viên BCH Đoàn trường
   Từ 10h00” -  Nhà Thư viện
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
  Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 278/QĐ-CĐSP ngày 16/5/2017
   Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 27/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 28/5
 
 
 
 
               
Trọng tâm:  -  Thi và  chấm thi  kết thúc học phần lần 1 – K36, K37 Hệ CĐ chính quy
                       - Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp
                                 
Lưu ý: Khoa GDMN, GDTH nạp bảng tổng hợp K56trung cấp và biên bản đề nghị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
về phòng Đào tạo - NCKH chậm nhất 10h00” thứ 5 ngày 25/5/2017
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.