< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 41 - Từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017 (có bổ sung)

                             UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 41 - Từ ngày 22 tháng  5 năm 2017 đến ngày 28 tháng 5 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ 2
Ngày 22/5
Họp BGH, BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí BGH; BTV
  Từ 8h00” – Phòng họp 1
Họp bàn về thi TN cho TCMN (hệ VHVL) tại Yên Thành, Đô Lương.
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, Thanh tra GD; Khảo thí – ĐBCLGD; Giám đốc TTĐT-BD; Trưởng khoa GDMN
   Từ 9h00” – Phòng họp 1
Lễ chia tay giảng đường khoa GDMN
Bà Nguyễn T Quý Hoa
Khách mời; Các giảng viên tham gia giảng dạy khoa GDMN; Toàn thể CBGV khoa GDMN và HSSV năm cuối
  Từ 19h00” - Hội trường CS1
Thứ 3
Ngày 23/5
Họp Ban thường vụ Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBTV Công đoàn
  Từ 14h00” -VP Công  đoàn
Ghép nhạc Chia tay giảng đường   Ông Lê Đình Cường  Đội văn nghệ; Đội kịch  Từ 14h00" - Hội trường cơ sở 1
 Lễ Chia tay giảng đường năm học 2016 -2017   Ông Lê Đình Cường  Khách mời; Học sinh sinh viên năm cuối khóa  Từ 19h00" - Hội trường cơ sở 1
Thứ 4
Ngày 24/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 25/5
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 292/QĐ-CĐSP ngày 19/5/2017
   Từ 7h30” - Nhà D
 
 
 
Thứ 6
Ngày 26/5
Họp Ban chấp hành Đoàn trường
Ông Trần  Hải Hưng
Các ủy viên BCH Đoàn trường
   Từ 10h00” -  Nhà Thư viện
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
  Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 278/QĐ-CĐSP ngày 16/5/2017
   Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 27/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 28/5
 
 
 
 
               
Trọng tâm:  -  Thi và  chấm thi  kết thúc học phần lần 1 – K36, K37 Hệ CĐ chính quy
                       - Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp
                                 
Lưu ý: Khoa GDMN, GDTH nạp bảng tổng hợp K56trung cấp và biên bản đề nghị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
về phòng Đào tạo - NCKH chậm nhất 10h00” thứ 5 ngày 25/5/2017
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.