< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 43 - Từ ngày 04 tháng 6 năm 2018 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung))

                                                         
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 43 - Từ ngày 04 tháng 6 năm 2018 đến ngày 10 tháng  6  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/6
Họp Hội đồng  thi tốt nghiệp TCCN năm  2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 370/QĐ-CĐSPNA ngày 21/5/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét ĐGKQRL học kỳ 2, năm học 2017 -2018 cho sinh viên K37 hệ Cao đảng  chính quy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 16/3/2018
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 05/6
Khai giảng các lớp năng khiếu tại cơ sở 2
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Viên chức Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; giáo viên và học sinh các lớp năng khiếu
Từ 7h30’ - Cơ sở 2
Họp BTV Công đoàn trường
Bà Lệ Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV Công đoàn
Từ 9h00’ - VP Công đoàn
Hội nghị BCH Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đảng ủy; BTV Tỉnh đoàn; BCH Đoàn trường
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 06/6
Họp Ban coi thi, chấm thi, phục vụ thi tốt nghiệp TCCN năm 2018
Ông Trần Anh Tư
Ban coi thi, chấm thi theo Quyết định số: 374/QĐ-CĐSPNA ngày 21/5/2018; cán bộ phục vụ thi
Từ 14h30’ – Hội trường cơ sở 1
 
Thứ  5
Ngày 07/6
Thi tốt nghiệp K57TCSP Mầm non, Tiểu học năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng thi; học sinh K57TCSP Mầm non, Tiểu học
Từ 6h45’ - Nhà A
Giao ban cơ quan phiên tháng 6/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng, phó các khoa, phòng, ban, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn trường; Bi thư đoàn trường; Chủ tịch Hội SV trường.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Trợ lý tổ chức các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non; lớp trưởng các lớp K39 hệ CĐ
Ông Trần Anh Tư
Lãnh đạo Phòng CT HSSV; Trợ lý tổ chức các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non; lớp trưởng các lớp K39 hệ CĐ
Từ 16hh00’ - Phòng họp 1
 
 
Th 6
Ngày 08/6
 
Thi tốt nghiệp K57TCSP Mầm non, Tiểu học năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng thi; học sinh K57TCSP Mầm non, Tiểu học
Từ 6h45’ - Nhà A, C
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng; đ/c Trần Thương Hiền – chuyên viên Thi đua
Từ 8h00’ - Tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Giao tế
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại TP. Vinh; huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành, Anh Sơn.
- Giám đốc Trung tâm    ĐT-BDNV&KNM;
- Giám đốc Trung tâm GDTX các huyện
Theo quyết định
Từ 7h00’ - Tại các Trung tâm nơi đặt lớp
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 09/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 10/6
 
 
 
 
Trọng tâm:        Thi tốt nghiệp cho học sinh K57 Trung cấp năm học 2017 - 2018
Lưu ý:                   Học sinh K57 Trung cấp chuyển dữ liệu thi Thực hành nghề nghiệp vào máy tính theo bàn thi đã quy định.
                                                         
                       
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.