< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 43 - Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017 (có bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 43 - Từ ngày 05 tháng  6 năm 2017 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 05/6
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ -  P. Hiệu trưởng
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Bộ môn Tâm lý Giáo dục
Bà Trần Thị Trúc
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  VP Bộ môn
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Trung tâm ĐT-BD
Ông Nguyễn Viết Minh
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  VP Trung tâm
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Khoa Lý luận Chính trị
Ông Thái Doãn Việt
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  Phòng họp 2
Hội nghị tổng kết Công đoàn của Trung tâm ĐT-BD và Bộ môn TLGD
Ông Trần Quang Vinh
Khách mời; toàn thể công đoàn viên 2 đơn vị
Từ 16h00’ -  VP Bộ môn TLGD
Thứ 3
Ngày 06/6
Họp giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
Từ 7h30’ -  Phòng họp 1
Họp ban coi thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 14h00’ -  Hội trường 1
Họp ban xây dựng chương trình Tiếng Việt cho học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định 198/QĐ-CĐSP ngày 08/5/2017
Từ 15h30’ -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 07/6
Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 6h30’ -  CS1; CS2
Thứ 5
Ngày 08/6
Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 6h30’ -  CS1; CS2
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Ngoại ngữ     Ông Phạm Anh Tuấn  Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị   Từ 8h00' - VP khoa Ngoại ngữ
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Khoa Tự nhiên
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  P.105 Nhà TV
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Phòng CT HSSV
Ông Nguyễn Lâm Huy
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h30’ -  VP CT HSSV
Thứ 6
Ngày 09/6
Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 6h30’ -  CS1; CS2
Hội nghị tổng kết năm học 2016 -2017 khoa Xã hội    Bà Tạ Thị Thanh Hà  Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị   Từ 14h00' - VP khoa Xã hội
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 10/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 11/6
 
 
 
 
               
Trọng tâm:            - Thi tốt nghiệp cho K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học;
                                - Các tổ chức, đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.
 
Lưu ý:                     - Các khoa, bộ môn nạp biên bản điều kiện dự thi K38CĐ, CĐLT, K57 về phòng Khảo thí;
                                - Cán bộ coi thi tốt nghiệp K56 tập trung tại điểm thi Buổi sáng 6h30’, Buổi chiều 13h30’.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
4 + 13 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.