< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 43 - Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017 (có bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 43 - Từ ngày 05 tháng  6 năm 2017 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 05/6
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ -  P. Hiệu trưởng
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Bộ môn Tâm lý Giáo dục
Bà Trần Thị Trúc
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  VP Bộ môn
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Trung tâm ĐT-BD
Ông Nguyễn Viết Minh
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  VP Trung tâm
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Khoa Lý luận Chính trị
Ông Thái Doãn Việt
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  Phòng họp 2
Hội nghị tổng kết Công đoàn của Trung tâm ĐT-BD và Bộ môn TLGD
Ông Trần Quang Vinh
Khách mời; toàn thể công đoàn viên 2 đơn vị
Từ 16h00’ -  VP Bộ môn TLGD
Thứ 3
Ngày 06/6
Họp giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
Từ 7h30’ -  Phòng họp 1
Họp ban coi thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 14h00’ -  Hội trường 1
Họp ban xây dựng chương trình Tiếng Việt cho học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định 198/QĐ-CĐSP ngày 08/5/2017
Từ 15h30’ -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 07/6
Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 6h30’ -  CS1; CS2
Thứ 5
Ngày 08/6
Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 6h30’ -  CS1; CS2
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Ngoại ngữ     Ông Phạm Anh Tuấn  Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị   Từ 8h00' - VP khoa Ngoại ngữ
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Khoa Tự nhiên
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’ -  P.105 Nhà TV
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Phòng CT HSSV
Ông Nguyễn Lâm Huy
Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h30’ -  VP CT HSSV
Thứ 6
Ngày 09/6
Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non, Tiểu học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 6h30’ -  CS1; CS2
Hội nghị tổng kết năm học 2016 -2017 khoa Xã hội    Bà Tạ Thị Thanh Hà  Khách mời; toàn thể viên chức đơn vị   Từ 14h00' - VP khoa Xã hội
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 10/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 11/6
 
 
 
 
               
Trọng tâm:            - Thi tốt nghiệp cho K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học;
                                - Các tổ chức, đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.
 
Lưu ý:                     - Các khoa, bộ môn nạp biên bản điều kiện dự thi K38CĐ, CĐLT, K57 về phòng Khảo thí;
                                - Cán bộ coi thi tốt nghiệp K56 tập trung tại điểm thi Buổi sáng 6h30’, Buổi chiều 13h30’.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.