< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 44 - Từ ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng 6 năm 2018 (có sửa đổi)

     
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 44 - Từ ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng  6  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 11/6
Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế công trình sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng, phó phòng KH-TC; phó phòng HC-QT
Từ 8h00’  – Phòng họp1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 10h00’  – Phòng họp1
Thứ  3
Ngày 12/6
Họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2017 -2018 cho HSSV K37 và K57
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 270/QĐ-CĐSPNA ngày 16/4/2018
Từ 14h00’  – Phòng họp1
Họp Ban xây dựng Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban xây dựng Đề án theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2018
Từ 16h30’  – Phòng họp1
Thứ  4
Ngày 13/6
Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy
Sở Nội vụ
Ban xây dựng Đề án theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2018
Từ 13h30’  – Văn phòng
Sở Nội vụ
   Thứ  5
Ngày 14/6
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH và các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 14h00’  – Phòng họp1
Thứ 6
Ngày 15/6
 
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp K37 CĐ chính quy năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 376/QĐ-CĐSPNA ngày 22/5/2018
Từ 8h00’  – Phòng họp1
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp TCCN hệ chính quy năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 326/QĐ-CĐSPNA ngày 07/5/2018
Từ 9h30’  – Phòng họp1
Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy
Ông Lê Minh Thông – PCT UBND tỉnh
Ban xây dựng Đề án theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2018
Từ 13h30’  – Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 10h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 16/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 17/6
 
 
 
 
           
Trọng tâm:          - Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV chính quy.
                               - Phê duyệt điều chỉnh tổ chức bộ máy nhà trường.
                      
           

 
                       
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.