< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 47 - Từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 đến ngày 08 tháng 7 năm 2018

                                                                 
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 47 - Từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 đến ngày 08 tháng 7 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 02/7
Tập huấn chiến dịch tình nguyện Hè 2018 (cả ngày)
Ông Lê Đình Cường
Các đội tình nguyện
Từ 8h00’ - Phòng 105 TV
Thứ  3
Ngày 03/7
Tập huấn chiến dịch tình nguyện Hè 2018 (cả ngày)
Ông Lê Đình Cường
Các đội tình nguyện
Từ 8h00’ - Phòng 105 TV
Bế giảng và trả các loại hồ sơ, chứng chỉ, chế độ chính sách cho HSSV tốt nghiệp năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 15/KH - CĐSPNA ngày 30/5/2018
Từ 8h00’ - Hội trường CS1
Thứ  4
Ngày 04/7
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 448/QĐ-CĐSP ngày 21/6/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Kết nạp Đảng cho sinh viên ưu tú đợt 2 năm học 2017 -2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Khách mời; Toàn thể đảng viên thuộc chi bộ Công tác HSSV-KTX
Từ 15h00’ - Phòng 105 TV
       Thứ  5
Ngày 05/7
Ra quân chiến dịch tình nguyện Hè 2018
Tỉnh đoàn Nghệ An
Các đội tình nguyện
Từ 6h00’ – Tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Thứ 6
Ngày 06/7
 
Hội nghị Tổng kết năm học 2017 -2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019
Ông Lưu Tiến Hưng
 Theo Thông tri triệu tập số: 20/TT – CĐSPNA  ngày 04/7/2018
Từ 14h00’ – Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 07/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 08/7
 
 
 
 
 
Trọng tâm:     - Giảng dạy các lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên lần 2 đợt 1 năm 2018.
 
Ghi chú:          - Trả hồ sơ cho HSSV năm cuối khóa đã tốt nghiệp vào các ngày 3,4,5 tháng 7 (bắt đầu từ  sau lễ Bế giảng).
                         - Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội nạp báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 06/2018 về phòng HC-QT.
.
                    
 
                                                  
                           
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.