< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 47 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017) (Có Bổ sung)

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                              Tuần 47 - Từ ngày 03 tháng 7 năm 2017 đến ngày 09 tháng 7 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 03/7
Tổ công tác Đảng uỷ làm việc với các chi bộ khoa: Xã hội, Tự nhiên, CNTT
Ông  Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác; chi uỷ các chi bộ khoa: Xã hội, Tự nhiên; Bí thư và P.Bí thư khoa CNTT.
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Tổ công tác Đảng uỷ làm việc với chi bộ  khoa GD Tiểu học
Ông  Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác, chi uỷ khoa GD Tiểu học.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Tổ công  tác Đảng uỷ làm việc với chi bộ TT Đào tạo - Bồi dưỡng
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác, Bí thư chi bộ TT Đào tạo - Bồi dưỡng
Từ 8h35’ - Phòng họp 1
Tổ công tác Đảng uỷ làm việc với các chi bộ: khoa GD Thể chất - Nhạc- Hoạ , Bộ môn GD QP - AN
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác; chi uỷ chi bộ khoa GD Thể chất - N - H Bí thư và P.Bí thư chi bộ Bộ môn GD QP - AN
Từ 9h05’ - Phòng họp 1
Tổ công tác Đảng uỷ làm việc với các chi bộ: phòng HC - QT, phòng Thanh tra GD, TT TV - TB
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác, chi uỷ chi bộ phòng HC - QT, Bí thư chi bộ phòng Thanh tra GD, Bí thư chi bộ TT TV - TB
Từ 9h35’- Phòng họp 1
Tổ công  tác Đảng uỷ làm việc với chi bộ phòng CT Học sinh - Sinh viên
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác, chi uỷ chi bộ  phòng CT Học sinh - Sinh viên
Từ 10h00’- Phòng họp 1
Tổ công tác Đảng uỷ làm việc với các chi bộ: khoa LLCT, Bộ môn Tâm lý giáo dục
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên tổ Công tác, chi uỷ chi bộ khoa LLCT, Bí thư và P.Bí thư chi bộ Bộ môn Tâm lý giáo dục
Từ 10h25’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bình xét danh hiệu thi đua - Khen thưởng năm học 2016 - 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 361/QĐ - CĐSP ngày 20/6/2017
Từ 13h30 - Phòng họp 1
Khai giảng các lớp BD CBQL GD khóa XII (đợt 3)
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH, Trung tâm ĐT-BD
Từ 7h30” – Tại TTGDTX Yên Thành
 
 
 
 
Thứ  3
 Ngày 04/7
Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Thường vụ Đảng uỷ
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng uỷ
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Chấp hành Đảng uỷ
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị tập huấn thủ tục tuyển sinh, tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh nước CHDCND Lào
Sở Ngoại vụ
Ông Nguyễn Thức Hạnh - Phó trưởng phòng CTHSSV
Từ 7h15’ tại Hội trường KS Lam Giang, TP Vinh

Hội nghị cốt cán Thành phố Vinh

Thành ủy Vinh

Ông Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng; Ông Trần Anh Tuấn - P.Hiệu trưởng

Từ 14h00’- tại TT HN Thành phố Vinh

Làm việc với các tỉnh Lào về công tác tuyển sinh hệ tự túc
Ông Trần Anh Tư
Phòng ĐT-NCKH (bà Đàm T.Ngọc Ngà); phòng CTHSSV (ông Nguyễn Thức Hạnh); phòng KH-TC (bà Nguyễn T.Hồng Ngọc); Khoa Xã hội (bà Tạ T.Thanh Hà); lãnh đạo Phòng HC-QT.
Từ 14h00’ tại Hội trường KS Lam Giang, TP Vinh
Thứ  4
Ngày 05/7
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
 Ngày 06/7

Giao ban Bí thư và các TCCS Đảng khối cơ quan, đơn vị Sự nghiệp

Thành ủy Vinh

Ông Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng

Từ 14h00’ – tại Phòng họp số 2 Thành ủy Vinh

 
 
 
 
Thứ  6
Ngày 07/7
Bế giảng và trả hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội; Trợ lý TC các Khoa; Cố vấn học tập; GVCN; HS,SV tốt nghiệp năm 2017
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí,
CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý ( theo Hướng dẫn số 54-HD/ĐU.CĐSP ngày 05/7/2017)      Ông Lưu Tiến Hưng  Đảng ủy, BGH, Bí thư các chi bộ; Trưởng các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm    Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  7
Ngày 08/7
Thi học phần tốt nghiệp cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ GDMN khóa 5
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban coi thi
Từ 7h30” - Tại cơ sở 2

Trả các loại chứng chỉ, hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp năm 2017; chế độ chính sách cho HSSV (nếu có)

Ông Trần Anh Tư

Theo Thông báo số 130/TB-CĐSP ngày 30/6/2017

Cả ngày

 
 
Chủ nhật
Ngày 09/7

Trả các loại chứng chỉ, hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp năm 2017; chế độ chính sách cho HSSV (nếu có)

Ông Trần Anh Tư

Theo Thông báo số 130/TB-CĐSP ngày 30/6/2017

Cả ngày

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng  CBQL GD khóa XII
(đợt 4)
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH, Trung tâm ĐT-BD
Từ 9h00” – Tại TT GDTX Quỳnh Lưu
 
Trọng tâm:         -Triển khai công tác Tuyển sinh năm 2017
                        - Tổ chức lễ bế giảng cho HSSV cuối khóa
                        - Thi và chấm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm thứ nhất.
- Tổ chức học kỳ phụ cho HSSV
- Khảo sát, sửa chữa CSVC phục vụ năm học 2017 -2018
- Triển khai, sắp xếp phòng làm việc cho các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.