< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 51 - Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 51 - Từ ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến ngày 06 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 31/7
Họp BTV Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV Công đoàn Trường
Từ 8h00’ – VP Công đoàn
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy  Ông Lưu Tiến Hưng  Các ủy viên BCH Đảng ủy  Từ 15h00'- Phòng họp 1
      Thứ  3
Ngày 01/8
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  4
Ngày 02/8
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 03/8
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  6
Ngày 04/8
BGH làm việc với trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Ông Trần Anh Tuấn  BGH; viên chức Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM Lãnh đạo các phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Thanh tra Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 05/8
Thi tuyển sinh cao đẳng Liên thông năm 2017 (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi; phục vụ thi; Theo Quyết định số: 493/QĐ-CĐSP ngày 26/7/2017
Từ 7h00’- P. Hội đồng
nhà C
Chủ nhật
Ngày 06/8
Thi tuyển sinh cao đẳng Liên thông năm 2017 (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi; phục vụ thi; Theo Quyết định số: 493/QĐ-CĐSP ngày 26/7/2017
Từ 7h00’- P. Hội đồng
nhà C
  
Trọng tâm: - Triển khai công tác Tuyển sinh năm 2017
                   - Tổ chức học kỳ phụ cho HSSV
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.