< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 51 - Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 51 - Từ ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến ngày 06 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 31/7
Họp BTV Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV Công đoàn Trường
Từ 8h00’ – VP Công đoàn
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy  Ông Lưu Tiến Hưng  Các ủy viên BCH Đảng ủy  Từ 15h00'- Phòng họp 1
      Thứ  3
Ngày 01/8
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  4
Ngày 02/8
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 03/8
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  6
Ngày 04/8
BGH làm việc với trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Ông Trần Anh Tuấn  BGH; viên chức Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM Lãnh đạo các phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Thanh tra Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 05/8
Thi tuyển sinh cao đẳng Liên thông năm 2017 (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi; phục vụ thi; Theo Quyết định số: 493/QĐ-CĐSP ngày 26/7/2017
Từ 7h00’- P. Hội đồng
nhà C
Chủ nhật
Ngày 06/8
Thi tuyển sinh cao đẳng Liên thông năm 2017 (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi; phục vụ thi; Theo Quyết định số: 493/QĐ-CĐSP ngày 26/7/2017
Từ 7h00’- P. Hội đồng
nhà C
  
Trọng tâm: - Triển khai công tác Tuyển sinh năm 2017
                   - Tổ chức học kỳ phụ cho HSSV
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.