< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 52 - Từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017

                         UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 52 - Từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/8
Ban giám hiệu làm việc với các khoa
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các khoa; đại diện lãnh đạo các phòng: TC-ĐN, ĐT-NCKH
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Họp xét tốt nghiệp Trung cấp Mầm non (hệ VLVH)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 14h30’ – Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BTV Đảng ủy
Từ 15h00’ – Phòng họp 1
       Thứ  3
Ngày 08/8
Bồi dưỡng chính trị hè 2017 và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII)
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể Đảng viên, viên chức Nhà trường
Từ 7h15’ – Hội trường 1
Họp BCH Đảng ủy      Ông Lưu Tiến Hưng                                 Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 15h30’ – Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 09/8
Họp giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị, xã hội
Từ 14h00’ -  Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 10/8
Khai giảng lớp NV Mầm non
Ông Trần Anh Tuấn
Ban giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; học viên lớp NVMN
Từ 7h30’ -  Cơ sở 2
Thứ 6
Ngày 11/8
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 12/8
Bế giảng lớp Trung cấp Mầm non (VLVH) tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 7h30’ – huyện Yên Thành
Bế giảng lớp Trung cấp Mầm non (VLVH) tại huyện Đô Lương
 
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 14h00’ – huyện Đô Lương
Chủ nhật
Ngày 13/8
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.