< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 52 - Từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017

                         UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 52 - Từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/8
Ban giám hiệu làm việc với các khoa
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các khoa; đại diện lãnh đạo các phòng: TC-ĐN, ĐT-NCKH
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Họp xét tốt nghiệp Trung cấp Mầm non (hệ VLVH)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 14h30’ – Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BTV Đảng ủy
Từ 15h00’ – Phòng họp 1
       Thứ  3
Ngày 08/8
Bồi dưỡng chính trị hè 2017 và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII)
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể Đảng viên, viên chức Nhà trường
Từ 7h15’ – Hội trường 1
Họp BCH Đảng ủy      Ông Lưu Tiến Hưng                                 Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 15h30’ – Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 09/8
Họp giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị, xã hội
Từ 14h00’ -  Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 10/8
Khai giảng lớp NV Mầm non
Ông Trần Anh Tuấn
Ban giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; học viên lớp NVMN
Từ 7h30’ -  Cơ sở 2
Thứ 6
Ngày 11/8
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 12/8
Bế giảng lớp Trung cấp Mầm non (VLVH) tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 7h30’ – huyện Yên Thành
Bế giảng lớp Trung cấp Mầm non (VLVH) tại huyện Đô Lương
 
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 14h00’ – huyện Đô Lương
Chủ nhật
Ngày 13/8
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.