< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 33 (ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017) có bổ sung

                  

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                 Tuần 33 - Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 02 tháng 4 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/3
Chuyên đề tập huấn  kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên các  khoa GDTH, Tự nhiên (theo danh sách lớp 3)
    Từ 7h30’ -Tầng 2 nhà B
Tọa đàm ngày Thể thao Việt Nam 27/3/2017
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời; toàn thể CBVC khoa Giáo dục Thể chất – Nhạc  Họa
   Từ 8h00’ - Tại VP khoa GDTC-N-H
Thứ  3
Ngày 28/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
   Cả ngày - Tại TP Vinh
Thứ  4
Ngày 29/3
Thi kết thúc học kỳ I - K14 Lào (thi Viết)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
   Từ 7h00’ - Tại nhà A
UBKT Đảng ủy làm việc với Đoàn trường và ban lãnh đạo -Chi ủy khoa GDTH
Ông Trần Anh Tư
UBKT Đảng ủy, Bí thư, P. Bí thư Đoàn trường; Chi ủy, BCN khoa GDTH. Mời: Cô Trần Thị Thơ khoa GDTH tham dự
   Từ 7h30” - Tại phòng họp 1
Thi kết thúc học kỳ I - K14 Lào (thi thực hành)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
    Từ 14h00’ - Tại nhà A
Kiểm tra thực tập sư phạm tại TX Cửa Lò
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
    Cả ngày - Tại TX Cửa Lò
Thứ 5
Ngày 30/3
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ khoa Tự nhiên
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa Tự nhiên
    Từ 7h30’-  Tại VP khoa Tự nhiên
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ khoa Xã hội
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa Xã hội
    Từ 9h00’-  Tại VP khoa Xã hội
Họp BTV Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBTV Công đoàn trường
    Từ 14h00’ - Tại VP Công đoàn
Thứ  6
Ngày 31/3
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ khoa Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa LLCT
    Từ 9h00’-  Tại VP khoa LLCT
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
   Cả ngày - Tại huyện Diễn Châu
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
    Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 01/4/2017
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57B TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX Đô Lương (cả ngày)
 
Chủ nhật
Ngày 02/4
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57B TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX Đô Lương (cả ngày)
  
Trọng tâm: - Kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên các chi bộ
                                               
               
              
               
              
                
                                               
               
                                   
                                               
               
                
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.