< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 33 (ngày 27/3/2017 đến ngày 02/4/2017) có bổ sung

                  

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                 Tuần 33 - Từ ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến ngày 02 tháng 4 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/3
Chuyên đề tập huấn  kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên các  khoa GDTH, Tự nhiên (theo danh sách lớp 3)
    Từ 7h30’ -Tầng 2 nhà B
Tọa đàm ngày Thể thao Việt Nam 27/3/2017
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời; toàn thể CBVC khoa Giáo dục Thể chất – Nhạc  Họa
   Từ 8h00’ - Tại VP khoa GDTC-N-H
Thứ  3
Ngày 28/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
   Cả ngày - Tại TP Vinh
Thứ  4
Ngày 29/3
Thi kết thúc học kỳ I - K14 Lào (thi Viết)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
   Từ 7h00’ - Tại nhà A
UBKT Đảng ủy làm việc với Đoàn trường và ban lãnh đạo -Chi ủy khoa GDTH
Ông Trần Anh Tư
UBKT Đảng ủy, Bí thư, P. Bí thư Đoàn trường; Chi ủy, BCN khoa GDTH. Mời: Cô Trần Thị Thơ khoa GDTH tham dự
   Từ 7h30” - Tại phòng họp 1
Thi kết thúc học kỳ I - K14 Lào (thi thực hành)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
    Từ 14h00’ - Tại nhà A
Kiểm tra thực tập sư phạm tại TX Cửa Lò
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
    Cả ngày - Tại TX Cửa Lò
Thứ 5
Ngày 30/3
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ khoa Tự nhiên
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa Tự nhiên
    Từ 7h30’-  Tại VP khoa Tự nhiên
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ khoa Xã hội
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa Xã hội
    Từ 9h00’-  Tại VP khoa Xã hội
Họp BTV Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBTV Công đoàn trường
    Từ 14h00’ - Tại VP Công đoàn
Thứ  6
Ngày 31/3
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ khoa Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa LLCT
    Từ 9h00’-  Tại VP khoa LLCT
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
   Cả ngày - Tại huyện Diễn Châu
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
    Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 01/4/2017
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57B TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX Đô Lương (cả ngày)
 
Chủ nhật
Ngày 02/4
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57B TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX Đô Lương (cả ngày)
  
Trọng tâm: - Kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảng viên các chi bộ
                                               
               
              
               
              
                
                                               
               
                                   
                                               
               
                
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.