< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 37- Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017 ( Có bổ sung)

                         
                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                       Tuần 37 - Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 29 tháng 4 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 24/4
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 8h00 – Phòng họp 1
Thi kết thúc học phần kỳ 4, K56 CS1, CS2
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi
Từ 13h45- Phòng hội đồng
Thứ  3
Ngày 25/4
Họp Hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 118/QĐ-CĐSP ngày 4/4/2017
Từ 9h00”- Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 26/4
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quy hoạch cán bộ
Thường trực Tỉnh ủy
Hiệu trưởng; Đ/c Dũng Phó phòng Tổ chức -ĐN
Từ 8h00” - Tại Hội trường Sở Thông tin và truyền thông
Duyệt  Đại hội Đoàn trường
BTV Tỉnh Đoàn
BTV tỉnh Đoàn, BTV Đảng ủy, BTV Đoàn trường
Từ 08h00 -P hòng họp tầng 4-VP tỉnh đoàn
Thi kết thúc học phần kỳ 4, K56 CS1, CS2
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi
Từ 13h45, Phòng hội đồng
Kiểm điểm Chi bộ phòng Thanh tra GD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Trần Văn Phước
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ phòng Thanh tra GD
Từ 14h - Phòng 110 (VP thanh tra)
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDTC – Nhạc – Họa theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Hồ T Việt Yến
Ban chỉ đạo; Đảng viên khoa GDTC- Nhạc – Họa
Từ 14h” – VP Khoa GDTC-N-H
Thứ 5
Ngày 27/4
Kiểm điểm Chi bộ khoa LLCT theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Thái Doãn Việt
Ban chỉ đạo; Đảng viên khoa LLCT
Từ 7h30” – VP Khoa LLCT
Kiểm điểm Chi bộ Trung tâm ĐT-BD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Viết Minh
Ban chỉ đạo; Đảng viên chi bộ Trung tâm ĐT-BD
Từ 14h- VP TT ĐT-BD
Câu lạc bộ sinh viên với Công nghệ thông tin
Hội sinh viên  và khoa CNTT
Mời: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; TL tổ chức,
TL thanh niên; Sinh viên các khoa và các giảng viên quan tâm tới CNTT.
Từ 19h30 – Hội trường  CS1
Thứ 6
Ngày 28/4
Kiểm điểm Chi bộ khoa Công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Lưu Đức Chính
Ban chỉ đạo; Đảng viên chi bộ khoa CNTT
Từ 07hh30 –  phòng họp 1
Thi KTHP Thể dục và PP K56 TCTH
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi
Từ 13h45 – Phòng Hội đồng
Làm việc với Sở Nội vụ về quỹ lương nhà trường  Sở Nội vụ  BGH, CT Công đoàn trường; Trưởng các phòng: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT  Từ 14h00" - Tại Sở Nội vụ
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 29/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày30/4
 
 
 
 
 
 Ghi chú: Thứ 2 (ngày 01/5/2017); thứ 3 (ngày 02/5/2017) của Tuần 38 nghỉ lễ 30/4,1/5 ; Các đơn vị nạp báo cáo tháng 4 về phòng HC-QT chậm nhất ngày 26/4/2017
Trọng tâm:  -  Các chi bộ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV, khóa 12.
                             - Thi kết thúc học phần kỳ 4, K56 hệ Trung cấp.
 
                                               
               
              
                                               
               
              
                                     
             
                

 
                                               
               
              
              
                

 
                                               
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.