< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 37- Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017 ( Có bổ sung)

                         
                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                       Tuần 37 - Từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 29 tháng 4 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 24/4
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 8h00 – Phòng họp 1
Thi kết thúc học phần kỳ 4, K56 CS1, CS2
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi
Từ 13h45- Phòng hội đồng
Thứ  3
Ngày 25/4
Họp Hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 118/QĐ-CĐSP ngày 4/4/2017
Từ 9h00”- Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 26/4
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quy hoạch cán bộ
Thường trực Tỉnh ủy
Hiệu trưởng; Đ/c Dũng Phó phòng Tổ chức -ĐN
Từ 8h00” - Tại Hội trường Sở Thông tin và truyền thông
Duyệt  Đại hội Đoàn trường
BTV Tỉnh Đoàn
BTV tỉnh Đoàn, BTV Đảng ủy, BTV Đoàn trường
Từ 08h00 -P hòng họp tầng 4-VP tỉnh đoàn
Thi kết thúc học phần kỳ 4, K56 CS1, CS2
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi
Từ 13h45, Phòng hội đồng
Kiểm điểm Chi bộ phòng Thanh tra GD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Trần Văn Phước
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ phòng Thanh tra GD
Từ 14h - Phòng 110 (VP thanh tra)
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDTC – Nhạc – Họa theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Hồ T Việt Yến
Ban chỉ đạo; Đảng viên khoa GDTC- Nhạc – Họa
Từ 14h” – VP Khoa GDTC-N-H
Thứ 5
Ngày 27/4
Kiểm điểm Chi bộ khoa LLCT theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Thái Doãn Việt
Ban chỉ đạo; Đảng viên khoa LLCT
Từ 7h30” – VP Khoa LLCT
Kiểm điểm Chi bộ Trung tâm ĐT-BD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Viết Minh
Ban chỉ đạo; Đảng viên chi bộ Trung tâm ĐT-BD
Từ 14h- VP TT ĐT-BD
Câu lạc bộ sinh viên với Công nghệ thông tin
Hội sinh viên  và khoa CNTT
Mời: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; TL tổ chức,
TL thanh niên; Sinh viên các khoa và các giảng viên quan tâm tới CNTT.
Từ 19h30 – Hội trường  CS1
Thứ 6
Ngày 28/4
Kiểm điểm Chi bộ khoa Công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Lưu Đức Chính
Ban chỉ đạo; Đảng viên chi bộ khoa CNTT
Từ 07hh30 –  phòng họp 1
Thi KTHP Thể dục và PP K56 TCTH
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ coi thi
Từ 13h45 – Phòng Hội đồng
Làm việc với Sở Nội vụ về quỹ lương nhà trường  Sở Nội vụ  BGH, CT Công đoàn trường; Trưởng các phòng: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT  Từ 14h00" - Tại Sở Nội vụ
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 29/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày30/4
 
 
 
 
 
 Ghi chú: Thứ 2 (ngày 01/5/2017); thứ 3 (ngày 02/5/2017) của Tuần 38 nghỉ lễ 30/4,1/5 ; Các đơn vị nạp báo cáo tháng 4 về phòng HC-QT chậm nhất ngày 26/4/2017
Trọng tâm:  -  Các chi bộ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV, khóa 12.
                             - Thi kết thúc học phần kỳ 4, K56 hệ Trung cấp.
 
                                               
               
              
                                               
               
              
                                     
             
                

 
                                               
               
              
              
                

 
                                               
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.