< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 31 (Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017) có điều chỉnh và bổ sung

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                 Tuần 31 - Từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/3
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các P. Hiệu trưởng
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UV BTV Công đoàn trường
Từ 14h00’ – VP Công đoàn
Thứ  3
Ngày 14/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Thị xã Cửa Lò
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Cửa Lò
Họp lưu học sinh Lào K14
Ông Trần Anh Tư
Trưởng, phó phòng CT HSSV; trưởng các đơn vị: Khoa Xã hội, Phòng KH-TC, phòng HC-QT, Ban QLKTX; toàn thể học sinh Lào
Từ 10h00’ – Hội trường 1
Thứ  4
Ngày 15/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Yên Thành
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UV BCH Công đoàn trường; chủ tịch các công đoàn bộ phận
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp UBKT Đảng ủy
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên UBKT Đảng ủy
Từ 14h30’ – Phòng họp 2
Thứ  5
Ngày 16/3
Giao ban công tác quản lý HSSV
Ông Trần Anh Tư
Phòng CT HSSV; trợ lý tổ chức, trợ lý thanh niên các khoa; đại diện Đoàn TN, Hội SV.
Từ 14h30’ – Phòng họp 1
Nghiệm thu kiểm tra xóa bảo hành công trình: cải tạo khuôn viên, hệ thống mương thoát nước, xây lại hàng rào, đổ bê tông CS2
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSP ngày 10/3/2017
Từ 15h – Tại cơ sở 2
Thứ  6
Ngày 17/3
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 18/3
Thi kết thúc học kỳ I cho lớp Tiếng Việt tại Đại học Công nghiệp Vinh
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi theo quyết định
Từ 7h30’ – Trường ĐHCN Vinh
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên các đơn vị: Khoa Xã hội; Tổ TLGD; Khoa Tự nhiên
Từ 7h30’ – Tầng 2 nhà B
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên Khoa Giáo dục Mầm non
Từ 14h00’ – Tầng 2 nhà B
Chủ nhật
Ngày 19/3
 
 
 
 
  
Trọng tâm:          Tiếp tục kiểm tra thực tập sư phạm tại các huyện, thị xã;
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.