< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 31 (Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017) có điều chỉnh và bổ sung

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                 Tuần 31 - Từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/3
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các P. Hiệu trưởng
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UV BTV Công đoàn trường
Từ 14h00’ – VP Công đoàn
Thứ  3
Ngày 14/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Thị xã Cửa Lò
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Cửa Lò
Họp lưu học sinh Lào K14
Ông Trần Anh Tư
Trưởng, phó phòng CT HSSV; trưởng các đơn vị: Khoa Xã hội, Phòng KH-TC, phòng HC-QT, Ban QLKTX; toàn thể học sinh Lào
Từ 10h00’ – Hội trường 1
Thứ  4
Ngày 15/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Yên Thành
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UV BCH Công đoàn trường; chủ tịch các công đoàn bộ phận
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp UBKT Đảng ủy
Ông Trần Anh Tư
Các thành viên UBKT Đảng ủy
Từ 14h30’ – Phòng họp 2
Thứ  5
Ngày 16/3
Giao ban công tác quản lý HSSV
Ông Trần Anh Tư
Phòng CT HSSV; trợ lý tổ chức, trợ lý thanh niên các khoa; đại diện Đoàn TN, Hội SV.
Từ 14h30’ – Phòng họp 1
Nghiệm thu kiểm tra xóa bảo hành công trình: cải tạo khuôn viên, hệ thống mương thoát nước, xây lại hàng rào, đổ bê tông CS2
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSP ngày 10/3/2017
Từ 15h – Tại cơ sở 2
Thứ  6
Ngày 17/3
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 18/3
Thi kết thúc học kỳ I cho lớp Tiếng Việt tại Đại học Công nghiệp Vinh
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi theo quyết định
Từ 7h30’ – Trường ĐHCN Vinh
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên các đơn vị: Khoa Xã hội; Tổ TLGD; Khoa Tự nhiên
Từ 7h30’ – Tầng 2 nhà B
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên Khoa Giáo dục Mầm non
Từ 14h00’ – Tầng 2 nhà B
Chủ nhật
Ngày 19/3
 
 
 
 
  
Trọng tâm:          Tiếp tục kiểm tra thực tập sư phạm tại các huyện, thị xã;
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.