< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 34 - Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017 (có bổ sung)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                                         Tuần 34 - Từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến ngày 09 tháng 4 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/4
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
    UVBTV Đảng ủy, BGH
    Từ 8h00’-  Tại phòng họp 1
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ GDTH-BQLCS2
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ GDTH-BQLCS2
   Từ 8h00’-  Tại VP khoa GDTH
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Khoa Ngoại ngữ
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
   Từ 14h00’-  Tại VP khoa Ngoại ngữ
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Khoa GDTC-N-H
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Khoa GDTC-N-H
 Từ 15h30’-  Tại VP khoa GDTC-N-H
Thứ  3
Ngày 04/4
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Bộ môn TLGD
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Bộ môn TLGD
   Từ 9h00’-  Tại VP Bộ môn TLGD
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Bộ môn QP-AN
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Bộ môn QP-AN
   Từ 14h00’-  Tại VP Bộ môn QP-AN
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Công tác HSSV-KTX
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Công tác HSSV-KTX
   Từ 15h30’-  Tại VP Công tác HSSV
Kiểm tra TTSP tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
   Cả ngày tại huyện Diễn Châu
Thứ  4
Ngày 05/4
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
     Các UVBCH Đảng ủy
   Từ 7h30’- Tại phòng họp 1
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ KHTC-TCĐN
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ KHTC-TCĐN
   Từ 9h30’-  Tại VP KHTC
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ phòng Thanh tra GD
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ phòng Thanh tra GD
   Từ 14h00’-  Tại VP Thanh tra GD
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ ĐTNCKH-KTĐBCL
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ ĐTNCKH-KTĐBCL
    Từ 15h30’-  Tại VP KTĐBCL
Thứ  5
Ngày 06/4
Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
 
 
 
Thứ  6
Ngày 07/4
Họp giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
     BGH, Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng, phó  các tổ chức, đơn vị
    Từ 7h30’-  Tại phòng 105 nhà Thư viện
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ TT ĐT-BD
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ TT ĐT-BD
    Từ 7h30’-  Tại VP TT ĐT-BD
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ TT TV-TB
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ TT TV-TB
    Từ 9h30’-  Tại VP TT TV-TB
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Khoa GDMN
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Khoa GDMN
   Từ 14h00’-  Tại VP Khoa GDMN
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
    BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:  TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
    Từ 14h00’- Tại Phòng họp 1
Xét trợ cấp HBKKHT cho HSSV học kỳ 1 năm học 2016-2017
Ông Lưu Tiến Hưng
    Theo Quyết định số 11/QĐ-CĐSP ngày 06/01/2017
    Từ 15h00’-  Tại phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 08/4
Tổ chức tết BunPiMay cho học sinh Lào năm 2017
Bà Tạ Thị Thanh Hà
  BGH, đại diện các tổ chức đơn vị trong Trường; Các thầy, cô giáo tham gia   dạy Tiếng Việt và GV khoa Xã hội
Khách mời: sở Ngoại vụ, sở GD&ĐT, Hội liên hiệp các tổ   chức hữu nghị Nghệ An
  Từ 15h - Tại nhà Thi đấu đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 09/4
 
 
 
 
  
                                               
               
              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.