< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 34 - Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017 (có bổ sung)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                                         Tuần 34 - Từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 đến ngày 09 tháng 4 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/4
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
    UVBTV Đảng ủy, BGH
    Từ 8h00’-  Tại phòng họp 1
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ GDTH-BQLCS2
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ GDTH-BQLCS2
   Từ 8h00’-  Tại VP khoa GDTH
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Khoa Ngoại ngữ
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
   Từ 14h00’-  Tại VP khoa Ngoại ngữ
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Khoa GDTC-N-H
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Khoa GDTC-N-H
 Từ 15h30’-  Tại VP khoa GDTC-N-H
Thứ  3
Ngày 04/4
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Bộ môn TLGD
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Bộ môn TLGD
   Từ 9h00’-  Tại VP Bộ môn TLGD
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Bộ môn QP-AN
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Bộ môn QP-AN
   Từ 14h00’-  Tại VP Bộ môn QP-AN
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Công tác HSSV-KTX
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Công tác HSSV-KTX
   Từ 15h30’-  Tại VP Công tác HSSV
Kiểm tra TTSP tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
   Cả ngày tại huyện Diễn Châu
Thứ  4
Ngày 05/4
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
     Các UVBCH Đảng ủy
   Từ 7h30’- Tại phòng họp 1
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ KHTC-TCĐN
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ KHTC-TCĐN
   Từ 9h30’-  Tại VP KHTC
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ phòng Thanh tra GD
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ phòng Thanh tra GD
   Từ 14h00’-  Tại VP Thanh tra GD
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ ĐTNCKH-KTĐBCL
Ông Trần Anh Tư
    Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ ĐTNCKH-KTĐBCL
    Từ 15h30’-  Tại VP KTĐBCL
Thứ  5
Ngày 06/4
Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
 
 
 
Thứ  6
Ngày 07/4
Họp giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
     BGH, Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng, phó  các tổ chức, đơn vị
    Từ 7h30’-  Tại phòng 105 nhà Thư viện
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ TT ĐT-BD
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ TT ĐT-BD
    Từ 7h30’-  Tại VP TT ĐT-BD
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ TT TV-TB
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ TT TV-TB
    Từ 9h30’-  Tại VP TT TV-TB
Kiểm tra công tác đảng viên tại Chi bộ Khoa GDMN
Ông Trần Anh Tư
     Theo Quyết định; Chi ủy chi bộ Khoa GDMN
   Từ 14h00’-  Tại VP Khoa GDMN
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
    BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:  TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
    Từ 14h00’- Tại Phòng họp 1
Xét trợ cấp HBKKHT cho HSSV học kỳ 1 năm học 2016-2017
Ông Lưu Tiến Hưng
    Theo Quyết định số 11/QĐ-CĐSP ngày 06/01/2017
    Từ 15h00’-  Tại phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 08/4
Tổ chức tết BunPiMay cho học sinh Lào năm 2017
Bà Tạ Thị Thanh Hà
  BGH, đại diện các tổ chức đơn vị trong Trường; Các thầy, cô giáo tham gia   dạy Tiếng Việt và GV khoa Xã hội
Khách mời: sở Ngoại vụ, sở GD&ĐT, Hội liên hiệp các tổ   chức hữu nghị Nghệ An
  Từ 15h - Tại nhà Thi đấu đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 09/4
 
 
 
 
  
                                               
               
              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.