< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 35 - Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017 (có bổ sung)

                 
                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                         Tuần 35 - Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 16 tháng 4 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 10/4
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBTV Đảng ủy
Từ 8h00”- Tại phòng họp 1
Kiểm điểm BCH theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Trần Thị Cẩm Tú-CN UBKT Thành ủy
Tổ công tác Thành ủy vinh; các UVBCH Đảng ủy, VP Đảng ủy
Từ 14h00’-  Tại phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 11/4
Kiểm tra công tác đảng viên khoa Công nghệ Thông tin
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa CNTT
Từ 7h30’-  Tại VP khoa CNTT
Đảng ủy làm việc với Đoàn trường
Ông Trần Anh Tư
Đ/c Tư BTV Đảng ủy, BTV Đoàn trường
Từ 9h00” - Phòng họp 1
Họp tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh trường
Ông Lưu Đức Chính
Toàn thể hội viên Hội CCB trường
Từ 15h00” - Tại hòng họp 1
Thứ  4
Ngày 12/4
Kiểm tra công tác đảng viên văn phòng Đảng ủy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định; Chuyên viên phụ trách công tác VP Đảng ủy
Từ 7h30’-  Tại VP Đảng ủy
Họp BCH Công đoàn  mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn, Chủ tịch, PCT  Công đoàn bộ phận
Mời: Đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà - Phó phòng ĐT-NCKH
Từ 8h - Tại phòng 409
Họp bàn về tuyển sinh  lớp đào tạo tiếng Việt cho Lào
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các phòng: KH-TC, ĐT-NCKH, CT HSSV; Trưởng khoa Xã hội
Từ 9h00” - phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 13/4
Kiểm tra công tác đảng viên Chi bộ Công tác HSSV-KTX
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ CT HSSV-KTX
Từ 7h30’-  Tại VP CT HSSV
Kiểm tra công tác đảng viên Chi bộ phòng HC-QT
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ phòng HC-QT
Từ 9h00’-  Tại  phòng 108
Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2017
Bà Đàm T. Ngọc Ngà
Theo Quyết định số:126/QĐ-CĐSP  ngày 07/4/2017
Từ 14h - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 14/4
Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tuyển sinh năm 2017
Bà Nguyễn T Quỳnh Trang
Giảng viên và sinh viên khoa Xã hội
Từ 7h30 - Tại HT CS1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Đoàn công tác của UBND Tỉnh làm việc với Nhà trường
Ông Lê Minh Thông-PCT UBND Tỉnh
Đoàn công tác UBND Tỉnh; Đảng ủy, BGH Nhà trường
Từ 14h00” - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 15/4
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57A TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX
Yên Thành  (cả ngày)
 
Chủ nhật
Ngày16/4
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57A TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX
Yên Thành (cả ngày)
  
Trọng tâm:  - Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền tuyển sinh năm 2017.
                     - Kiểm tra công tác đảng viên tại các chi bộ.
                                               
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.