< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 35 - Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017 (có bổ sung)

                 
                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                         Tuần 35 - Từ ngày 10 tháng 4 năm 2017 đến ngày 16 tháng 4 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 10/4
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBTV Đảng ủy
Từ 8h00”- Tại phòng họp 1
Kiểm điểm BCH theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Trần Thị Cẩm Tú-CN UBKT Thành ủy
Tổ công tác Thành ủy vinh; các UVBCH Đảng ủy, VP Đảng ủy
Từ 14h00’-  Tại phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 11/4
Kiểm tra công tác đảng viên khoa Công nghệ Thông tin
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ khoa CNTT
Từ 7h30’-  Tại VP khoa CNTT
Đảng ủy làm việc với Đoàn trường
Ông Trần Anh Tư
Đ/c Tư BTV Đảng ủy, BTV Đoàn trường
Từ 9h00” - Phòng họp 1
Họp tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh trường
Ông Lưu Đức Chính
Toàn thể hội viên Hội CCB trường
Từ 15h00” - Tại hòng họp 1
Thứ  4
Ngày 12/4
Kiểm tra công tác đảng viên văn phòng Đảng ủy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định; Chuyên viên phụ trách công tác VP Đảng ủy
Từ 7h30’-  Tại VP Đảng ủy
Họp BCH Công đoàn  mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn, Chủ tịch, PCT  Công đoàn bộ phận
Mời: Đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà - Phó phòng ĐT-NCKH
Từ 8h - Tại phòng 409
Họp bàn về tuyển sinh  lớp đào tạo tiếng Việt cho Lào
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các phòng: KH-TC, ĐT-NCKH, CT HSSV; Trưởng khoa Xã hội
Từ 9h00” - phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 13/4
Kiểm tra công tác đảng viên Chi bộ Công tác HSSV-KTX
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ CT HSSV-KTX
Từ 7h30’-  Tại VP CT HSSV
Kiểm tra công tác đảng viên Chi bộ phòng HC-QT
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh; Chi ủy chi bộ phòng HC-QT
Từ 9h00’-  Tại  phòng 108
Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2017
Bà Đàm T. Ngọc Ngà
Theo Quyết định số:126/QĐ-CĐSP  ngày 07/4/2017
Từ 14h - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 14/4
Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tuyển sinh năm 2017
Bà Nguyễn T Quỳnh Trang
Giảng viên và sinh viên khoa Xã hội
Từ 7h30 - Tại HT CS1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Đoàn công tác của UBND Tỉnh làm việc với Nhà trường
Ông Lê Minh Thông-PCT UBND Tỉnh
Đoàn công tác UBND Tỉnh; Đảng ủy, BGH Nhà trường
Từ 14h00” - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 15/4
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57A TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX
Yên Thành  (cả ngày)
 
Chủ nhật
Ngày16/4
Thi kết thúc học phần học kỳ I - K57A TCMN (hệ VLVH)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi (theo Quyết đinh)
Từ 7h00’ - Tại TT GDTX
Yên Thành (cả ngày)
  
Trọng tâm:  - Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền tuyển sinh năm 2017.
                     - Kiểm tra công tác đảng viên tại các chi bộ.
                                               
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.