< Trở về giao diện Mobile

Khoa xã hội tổ chức Hội thảo cấp khoa về " Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các môn khoa học Xã hội theo hướng tiếp cận năng lực người học"

Ngày 20 tháng 4 năm 2017 khoa Xã hội tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp khoa " Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các môn khoa học Xã hội theo hướng tiếp cận năng lực người học". Tham dự Hội thảo có Th.s Trần Anh Tư - UVBTV, phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, các tác giả có bài viết in trong Kỷ yếu Hội thảo và toàn thể giảng viên khoa Xã hội.

Thông báo về việc tổng hợp số giờ thực hiện nhiệm vụ NCKH năm học 2015-2016

Nhằm thực hiện tốt công tác tổng kết hoạt động NCKH năm học 2015-2016, BGH thông báo cho các tổ chức, đơn vị trong trường...

Thông báo số 1 - Hội thảo Quốc tế năm 2016

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: xu hướng Việt Nam và Thế giới

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển