< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

         Nhằm tạo diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, Sở GD&ĐT Nghệ An và Trường CĐSP Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”. Chúng tôi xin trân trọng thông báo một số nội dung cụ thể của hội thảo như sau:
         1. Mục đích, yêu cầu
         - Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
         - Hội thảo cần tập trung nâng cao hiệu quả chuyên môn, thể hiện vai trò chỉ đạo, điều hành của Sở GD&ĐT Nghệ An cũng như vai trò tiên phong Trường CĐSP Nghệ An trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.
         2. Nội dung hội thảo
         2.1. Trao đổi, đề xuất các nội dung nhằm điều chỉnh, bổ sung, đổi mới các chương trình đào tạo, các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới.
         2.2. Trao đổi, đề xuất nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trường Cao đẳng Sư phạm, giáo viên các cấp Tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới.
         3. Thời gian và địa điểm tổ chức
         - Thời gian: 01 ngày, Thứ 7, ngày 09 tháng 11 năm 2019.
         - Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
         3.3. Thành phần tham gia
         - Đại diện lãnh đạo các trường Cao đẳng Sư phạm trên toàn quốc;
         - Đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh Nghệ An; các Sở, Ban, Ngành liên quan và các tổ chức CT-XH, tổ chức XH nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
         - Đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
         - Đại diện Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An;
         - Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
         - Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học tham gia viết bài hoặc đăng ký tham dự Hội thảo;
         - Toàn thể giảng viên, cán bộ quản lý các tổ chức trực thuộc trường CĐSP Nghệ An.
         4. Tiến độ thực hiện
         - Tháng 9/2019-10/2019: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.Viết bài, liên hệ đặt hàng bài viết.
         - Từ 15/10/2019 đến 08/11/2019: Tập hợp và phản biện bài viết. Biên tập, hoàn thành Kỷ yếu.
         -  Ngày 9/11/2019: Tổ chức Hội thảo.
         5. Tổ chức thực hiện
         5.1. Ban tổ chức Hội thảo
         - Thành phần:
         + Đại diện Ban giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An;
         + Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An;
         + Lãnh đạo các Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Tổ chức cán bộ thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An;
         + Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm và các Khoa đào tạo trường CĐSP Nghệ An.
         + Một số nhà khoa học uy tín về lĩnh vực liên quan nội dung Hội thảo.
         - Ban tổ chức chịu trách nhiệm xác định mục tiêu, cách thức tổ chức Hội thảo; Xây dựng Chương trình Hội thảo; Ban hành các Thông báo về việc tổ chức Hội thảo;  Thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Hội thảo, lập danh sách khách mời, đại biểu tham dự Hội thảo. Báo cáo với Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về các các vấn đề liên quan và kết quả đạt được của Hội thảo.
         5.2. Phòng ĐT-NCKH, trường CĐSP Nghệ An
         - Trực tiếp tham mưu và phối hợp triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban tổ chức Hội thảo.
         - Tổ chức phản biện và biên tập các bài viết; biên tập, in ấn Kỷ yếu Hội thảo.
         5.3. Các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Nghệ An
         - Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức hội thảo;
         - Triển khai nội dung, tinh thần hội thảo đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn tỉnh; có giải pháp khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học tham gia viết bài, đóng góp nội dung cho Hội thảo.
         5.4. Các Khoa đào tạo, các Phòng, Ban, Trung tâm trường CĐSP Nghệ An
         - Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức hội thảo;
         - Triển khai nội dung, tinh thần hội thảo đến toàn thể đội ngũ giảng viên trường CĐSP Nghệ An; có giải pháp khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học tham gia viết bài, đóng góp nội dung cho Hội thảo.
         - Phòng Tổ chức-Hành chính, Quản trị-Công tác HSSV, TT Thư viện-Thiết bị phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ Hội thảo theo đề xuất của Ban tổ chức;
         - Phòng KH-TC căn cứ kế hoạch đã phê duyệt, căn cứ vào các Quy định hiện hành chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thảo; thực hiện công tác hậu cần cho Hội thảo.
          5.5. Các tổ chức khác và các tổ chức chính trị-xã hội trường CĐSP Nghệ An
          Thông báo cho công chức, viên chức được biết kế hoạch và nội dung Hội thảo để tham gia viết bài, đóng góp ý kiến cho Ban tổ chức.
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo khoa học, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An thông báo tới các cá nhân, tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên quan, liên hệ Ban tổ chức Hội thảo qua email quanlikhcnspna@gmail.com hoặc gặp đ/c Trần Hải Hưng -Thư ký BTC, số điện thoại 0949249333./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển