< Trở về giao diện Mobile

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 21/3/2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và các Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên, viên chức nhà trường, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường.
 Toàn cảnh Hội nghị
   Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Đảng ủy viên, phụ trách công tác Tuyên giáo đã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019. Chuyên đề gồm có hai phần:
       1. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.
       2. Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
          Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Đảng ủy viên, phụ trách công tác Tuyên giáo
Việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Cũng tại Hội nghị, các đảng viên, viên chức đã được đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế của Bộ Chính trị.
 Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường 
Theo đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW. Trên cơ sở đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị mình.​/.
Bài: Thương Hiền
Ảnh: Văn Hưng
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển