< Trở về giao diện Mobile

Phòng Kế hoạch - Tài chính


 PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Tên giao dịch quốc tế : Department of Finance and Planning


A) Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc phạm vi trường. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử dụng tài chính, vật tư, trang thiết bị, tài sản, thanh quyết toán theo đúng chế độ, thủ tục và nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

B) Nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ chung:

+ Đầu mối tổng hợp và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của trường.

+ Hướng dẫn các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm.

 + Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

 + Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

+ Xây dựng kế hoạch, chiến lược tài chính, thu chi ngân sách hàng quý, hàng năm để trình các cấp có thẩm quyền và Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Quản lý, thực hiện ký kết nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng kinh tế trong xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa và các hợp đồng kinh tế khác.

+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

+ Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

 + Phân tích thông tin, số liệu, tham mưu đề xuất các quyết định kinh tế, tài chính của trường.

+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

+ Ngoài ra, bộ phận kế toán còn phải tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

+ Phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thông tin kinh tế trong đơn vị.

- Nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận:

+ Phụ trách kế toán

* Xây dựng, lập kế hoạch ngân sách tài chính.

* Kiểm duyệt chứng từ thanh toán.

* Theo dõi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu hạn mức kinh phí thường xuyên, tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.

+ Kế toán tổng hợp thanh toán và tài sản

* Thanh toán và vào máy các chứng từ thanh toán bằng tiền mặt thuộc hạn mức kinh phí thường xuyên và các nguồn khác của Trường.

* Lập báo cáo tài chính và theo dõi chi tiết các tài khoản.

* Theo dõi xuất, nhập tài sản, vật liệu và công cụ ; kiểm định giá việc mua sắm, sửa chữa tài sản.

* Đánh giá khấu hao tài sản cố định hàng năm, lập biên bản thanh lý tài sản, báo cáo kiểm kê định kỳ hàng năm cho cấp có thẩm quyền.

+ Kế toán tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và học bổng Học sinh sinh viên

* Theo dõi tăng, giảm biên chế hàng năm, tăng giảm quỹ lương hàng quý, hàng năm.

* Thanh toán lương cho công chức, viên chức hàng tháng đúng chế độ và theo quy định của Nhà nước.

* Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trợ cấp nghỉ dưỡng sức cho công chức viên chức và học sinh sinh viên trong trường.

* Thanh toán học bổng cho học sinh sinh viên  đảm bảo chế độ và thời gian quy định của Nhà nước.

* Quản lý các nguồn thu theo quy định của Nhà nước đối với học sinh sinh viên và các nguồn thu khác của Nhà trường.

* Có trách nhiệm báo cáo, đối chiếu với kế toán tổng hợp.

+ Kế toán thu các hoạt động nội bộ 

* Theo dõi thu quỹ xây dựng trường : lao động, an ninh vệ sinh, dịch vụ, điện nước và đề xuất các biện pháp để thu đầy đủ, đúng thời gian quy định.

* Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý đối chiếu với kế toán tổng hợp.

 + Phụ trách quỹ 

 Thủ quỹ kiêm kho văn phòng phẩm, có trách nhiệm giao, nhận bảo quản tiền mặt, hàng hóa theo đúng nguyên tắc thủ tục tài chính ban hành.

C). Danh sách CBVC phòng KH - TC:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Ng Thị Hồng Ngọc
18/10/1972
Đại học
Kinh tế
Trưởng phòng
06031
2
Chu Tuấn Anh
31/08/1973
Thạc sĩ
QLKT
P.Trưởng phòng
01002
3
Hồ Thanh Hương
23/01/1982
Đại học
Kế toán
 
06031
4
Trần Thị Lan Phương
26/08/1985
Đại học
Kế toán
 
06031
5
Lê Lan Hằng
24/11/1983
Đại học
Kế toán
 
06031
6
Lê Thị Phương Dung
27/10/1983
Đại học
Kế toán
 
06031
7
Nguyễn Quỳnh Trang
08/08/1991
Đại học
Kế toán
 
06031

 

    (Danh sách này gồm có 07 người)./.
 
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang