< Trở về giao diện Mobile

Phòng Tổ chức - Đối ngoại

 
 PHÒNG TỔ CHỨC - ĐỐI NGOẠI
(Tên giao dịch quốc tế: Department of Personnel Management and International Cooperation)
 


A) Chức năng

Phòng Tổ chức - Đối ngoại  thực hiện chức năng giúp Hiệu trưởng trên các mặt công tác:

- Giáo dục chính trị tư tưởng trong công chức viên chức.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên.

- Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho công chức viên chức, học sinh, sinh viên.

- Công tác bảo vệ chính trị, nội bộ nhà trường.

B) Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong trường theo Điều lệ, Quy chế và chủ trương của Đảng ủy.

+ Thành lập các Hội đồng tư vấn trong nhà trường.

+ Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

+ Dựa vào các quy định của Đảng, Nhà nước, Ngành để thể chế hóa các văn bản của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

+ Quy hoạch, xây dựng đội ngũ công chức viên chức, lập kế hoạch, chỉ tiêu biên chế hàng năm.

+ Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung công chức, viên chức.

+ Sắp xếp, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sử dụng công chức, viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ của trường và của cấp trên.

+ Tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng ủy và Hiệu trưởng nhà trường về công tác tuyển chọn hợp đồng, thi tuyển viên chức.

+ Phối hợp theo dõi, quản lý lao động công chức, viên chức.

+ Quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và thực hiện các công việc liên quan: Xử lý, bổ sung, nhận xét lý lịch định kỳ, hàng năm.

+ Tham mưu ban hành các quyết định liên quan đến lĩnh vực công tác phòng phụ trách…

- Thực hiện chế độ chính sách:

+ Dựa vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ngành để cụ thể hóa một số chế độ đối với công chức, viên chức trong trường.

+ Thực hiện các chế độ chính sách liên quan công chức, viên chức như :

* Nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi…

* Xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch, xét chuyển ngạch, thi nâng ngạch…

* Thực hiện một số chính sách khác như: Chế độ nghỉ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp nghỉ dưỡng sức, thôi việc, thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ của các công chức, viên chức đang công tác tại trường.

+ Xác định định mức lao động hàng năm cho công chức, viên chức.

+ Phối hợp các đơn vị tính toán giờ vượt định mức lao động hàng năm làm cơ sở thanh toán và đánh giá thi đua.

+ Lập hồ sơ để trình Hội đồng kỷ luật xét kỷ luật công chức, viên chức.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đối ngoại:

+ Phối hợp lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường theo chủ trương của Đảng ủy và cấp trên.

+ Phối hợp tổ chức xác minh, thẩm tra những tập thể, cá nhân có nghi vấn có hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của nhà trường.

+ Giúp cấp ủy và Hiệu trưởng xác minh, nhận xét đánh giá công chức, viên chức theo quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chủ trương trong quan hệ và hợp tác quốc tế, quan hệ, hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của nhà trường.

- Công tác giáo dục tư tưởng chính trị:

+ Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và công tác tuyên truyền.

+ Tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương của ngành cho công chức, viên chức và học sinh sinh viên theo định kỳ.

C). Danh sách CBVC phòng TC - ĐN:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
 
Lưu Tiến Hưng
 
28/7/1974
PGS.TS
Vật lý
Hiệu trưởng
 
2
Nguyễn Văn Dũng
26/10/1979
Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
P.Trưởng phòng phụ trách
V.07.01.03
3
 
Ng Thị Phương Thảo
 
11/10/1987
Đại học
Hành chính
 
V.07.01.03
4
Nguyễn Minh Sơn
 
19/01/1984
Kỹ sư
Tin học
 
01003
5
Đoàn Việt Linh Chi
05/01/1991
Đại học
Quản trị Nhân lực
 
01003

 

             (Danh sách này gồm có 05 người)./.

 
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang