< Trở về giao diện Mobile

Quyết định Ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Số: 749 /QĐ-CĐSP                                                                                      Nghệ An, ngày 07 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ
trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
 
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
Căn cứ QĐ số 6110/QĐ-UBND.VX ngày 16/12/2010 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ QĐ số 2235/QĐ-UBND ngày 29/05/2017 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy Trường CĐSP Nghệ An giai đoạn 2016-2021;
Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ;
Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình Giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;
Theo đề nghị của trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kể từ năm học 2017 – 2018. Các quy định trước đây trái với nội dung trong Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các tổ chức trực thuộc, công chức viên chức và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
  • HT, các PHT;
  • Các tổ chức trong trường;
  • Website của Trường;
  • Lưu ĐT-NCKH, KH-TC.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
PGS.TS Lưu Tiến Hưng
 
Xem tin theo ngày: