< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc ban hành Quy định làm Tiểu luận và Khóa luận tốt nghiệp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

    UBND TỈNH NGHỆ AN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
         Số: 656/QĐ-CĐSP                                                                  Nghệ An, ngày 02 tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định làm Tiểu luận và Khóa luận tốt nghiệp
trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
 
HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
 
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2011, Ban hành Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học;
Căn cứ thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên;
Căn cứ thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trong các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ QĐ số 6110/QĐ-UBND.VX ngày 16 tháng 12 năm 2010 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học;
                                                                  QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định làm Tiểu luận và Khóa luận tốt nghiệp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ năm học 2017-2018. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Trưởng các tổ chức thuộc Trường, các thành viên Hội đồng KH&ĐT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- HT, các P. HT
- Như điều 3;                                                                                                                                                                           (Đã ký)
- Lưu: VT
                                                                                                                                                  PGS.TS Lưu Tiến Hưng
Xem tin theo ngày: