< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 159 /QĐ-CĐCS                                                                           
                                                                  Nghệ An, ngày 01   tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân
 
Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động  của Ban thanh tra nhân dân;         
Căn cứ biên bản bầu Ban TTND trong Hội nghị công chức, viên chức nhà trường ngày 18 tháng 10 năm 2017 và kết quả bầu  Trưởng, Phó ban TTND của Ban thanh tra nhân dân ngày 24 tháng 10 năm 2017.
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1:  Nay công nhận Ban thanh tra nhân dân nhà trường nhiệm kỳ  2017- 2019 gồm các ông (bà) có tên sau:
            1. Ông Phan Văn Thắng       - Trưởng ban
            2. Bà Trần Thị Hảo               - Phó trưởng ban
            3. Bà Vương Thị Anh Đào    - Ủy viên
            4. Bà Nguyễn Thị Bích Liên  - Ủy viên
            5. Ông Trần Quốc Bảo           - Ủy viên
Điều 2: Ban thanh tra nhân dân nhà trường có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của ban theo quy định Nghị định 159/2016/NĐ-CP.
                   Thời gian làm việc của Ban thanh tra nhân dân từ ngày ra quyết định đến hết nhiệm kì và khi bầu Ban thanh tra nhân mới.
Điều 3:  Các bộ phận có liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành .
                   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
     Nơi nhận:                                                                                              TM BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
       - Như điều 1;                                                                                            CHỦ TỊCH
            - Đảng ủy,BGH( Để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường;                                                                             (Đã ký)
- Lưu VPCĐ, hồ sơ HNCCVC 2017;
      - Webside                                                                                                           Lê Thị Lệ Hà
 
                                                                                                        
                                                                                                                              
 
 
 
Xem tin theo ngày: