< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2 cho HSSV K39, K40 và K59 ngành Sư phạm; học kỳ 1 cho học sinh K59 TC nghề năm học 2018-2019

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT- BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGD&ĐT ngày 12/8/2015 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ – UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 796/ QĐ – CĐSP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2, cho 614 HSSV K39, K40, K59 ngành Sư phạm và học kỳ 1 cho 76 học sinh K59 TC nghề , năm học 2018 - 2019  (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kết quả đánh giá phân loại rèn luyện của HSSV được công khai và thông báo cho HSSV biết.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                   Các ông (bà) Trưởng phòng Quản trị &CTHSSV, Trưởng các Khoa và các Tổ chức, tổ chức chính trị xã hội liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển