< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”, năm học 2017-2018

UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN
               Số: 20./QĐ-CĐSP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc
                 Nghệ An, ngày  11  tháng  01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên", năm học 2017-2018
 
                      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP  NGHỆ AN
Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT- Bộ GD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ - UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An và Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ Tịhj UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, sắp xếp bộ máy trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 797 – QĐ/CĐSP ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về việc ban hành Quy chế công tác quản lý HSSV trong trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ vào Kế hoạch số 22/KH – CĐSP ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”  đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa theo Hướng dẫn số 3333/BGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào kết quả của bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”, đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, năm học 2017 - 2018;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Công nhận kết quả bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”, năm học 2017 – 2018 cho HSSV (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kết quả bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” của HSSV đạt yêu cầu trở lên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, năm học 2017 - 2018; là một tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2017 – 2018 và xét tốt nghiệp cuối khóa.
Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
            - Các ông (bà) Trưởng phòng CT HSSV, Trưởng các khoa và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.
                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
   Nơi nhận:                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng, các P. Hiệu trưởng (b/c);                                                    (Đã ký)    
- Như điều 3; 
- Lưu VT,  CTHSSV.           
                                                                                                         Trần Anh Tư
 
Xem tin theo ngày: