< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc chuẩn y Ban cán sự lớp

UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN
 
Số: 742 / QĐ - CĐSP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
                                           Nghệ An, ngày  03  tháng 11  năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuẩn y Ban cán sự lớp
 
Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng Ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT - BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ - UBND n
gày 16 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
 Căn cứ “Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ - BGDĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ các Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2017 - 2018;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên,
 
                                                                                   QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Chuẩn y Ban cán sự các lớp học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018 gồm những học sinh, sinh viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động các lớp theo Quy chế học sinh, sinh viên đã ban hành.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng các tổ chức chính trị, đơn vị liên quan, trợ lý tổ chức, cố vấn học tập các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp và các học sinh, sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
         Nơi nhận:
         - HT, các PHT;
         - Như điều 3;
         - Lưu VT, P.CT HSSV.
KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Anh Tư
 
Xem tin theo ngày: