< Trở về giao diện Mobile

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và Danh mục bài giảng được biên soạn năm học 2017-2018

                UBND TỈNH NGHỆ AN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                Số: 841/QĐ-CĐSP                                                                                      Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học

và Danh mục bài giảng được biên soạn năm học 2017-2018

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
 
Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ giáo dục và đào tạo;
Căn cứ QĐ số 6110/QĐ-UBND.VX ngày 16/12/2010 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục  đại học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số  749/QĐ-CĐSP ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn, tư vấn xác định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 ngày 28/11/2017;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018Danh mục bài giảng được biên soạn năm học 2017-2018 (có Danh mục kèm theo)
            Trong đó có: - Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường gồm 10 đề tài.
- Danh mục đề tài cấp khoa gồm 70 đề tài.
- Danh mục bài giảng gồm 01 bài giảng.
Điều 2. Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học và Trưởng các tổ chức liên quan có trách nhiệm thông báo, tổ chức tuyển chọn các tổ chức, cá nhân trong trường chủ trì thực hiện đề tài, bài giảng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí./.
 
Nơi nhận:
- HT, các Phó HT;
- Như Điều 3;
-  Lưu VT; ĐT-NCKH.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
PGS.TS Lưu Tiến Hưng
 
Xem tin theo ngày: