< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét rèn luyện cho học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Ngày 12 tháng 02 năm 2019, dưới sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì I, năm học 2018 - 2019 cho HSSV. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp: 1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL - Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy trình, quy định và kịp tiến độ.