< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét rèn luyện học kỳ II, năm học 2017 - 2018 cho HSSV K38, K39 hệ Cao đẳng, K58 hệ Trung cấp

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện Nhà trường đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2017 - 2018 cho HSSV K38, K39 hệ Cao đẳng, K58 hệ Trung cấp. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp: 1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL - Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn.

Trang