< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc nạp hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ II, Năm học 2017 - 2018

Để Hội đồng Nhà trường tiến hành họp xét Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học học kỳ II, năm học 2017 - 2018 cho HS-SV; Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Trang