< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSPNA ngày 07/9/2018, Nhà trường hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 như sau:

Thông báo kết quả xét điểm rèn luyện đối với học sinh K58 TCMN Học kỳ II, năm học 2018 - 2019

Ngày 20 tháng 05 năm 2019, dưới sự chủ trì của P.Hiệu trưởng TS.Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2018 - 2019 cho học sinh K58 TCMN. Sau khi xem xét, đánh giá, Hội đồng thống nhất kết luận như sau:

Trang