< Trở về giao diện Mobile

Lễ kết nạp Đảng mới cho học sinh sinh viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng ủy trường CĐSP Nghệ An ngày 03/5/2017 Chi bộ Phòng Công tác học sinh sinh viên đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 09 quần chúng ưu tú là Học sinh sinh viên.

Trang