Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An