< Trở về giao diện Mobile

Thông báo giờ làm việc mùa Hè

Để phù hợp với thời tiết, khí hậu từng mùa, bắt đầu từ thứ 2 ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14 tháng 10 năm 2019, các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thuộc trường thực hiện giờ làm việc mùa Hè như sau:
            1. Buổi sáng
+ Giờ lên lớp:                                    Từ 07h00
+ Giờ làm việc hành chính:   Từ 07h00 đến 11h15           
2. Buổi chiều                       
+ Giờ lên lớp:                                    Từ 13h30
+ Giờ làm việc hành chính:              Từ 13h30 đến 17h15
3. Tổ chức thực hiện
Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức thông báo đến toàn thể viên chức, học sinh, sinh viên thuộc tổ chức mình quản lý biết và thực hiện nghiêm túc.
Giao phòng Thanh tra  ĐBCLGD phối hợp với các phòng HC-QT, phòng TC-ĐN, phòng CT HSSV, phòng ĐT-NCKH tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nền nếp làm việc, dạy, học của viên chức và học sinh, sinh viên; có báo cáo tổng hợp hàng tháng để Nhà trường đưa vào đánh giá xếp loại viên chức và xét thi đua khen thưởng./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển