< Trở về giao diện Mobile

Thông báo giờ làm việc mùa Đông

Để phù hợp với thời tiết, khí hậu từng mùa, bắt đầu từ thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thuộc trường thực hiện giờ làm việc mùa Đông như sau:
  - Buổi sáng:             
+ Giờ lên lớp:                                    Từ 07h00
+ Giờ làm việc hành chính:               Từ 07h00 đến 11h30          
- Buổi chiều:            
+ Giờ lên lớp:                                    Từ 13h15
+ Giờ làm việc hành chính:                       Từ 13h30 đến 17h00
Đề nghị các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội trong trường căn cứ thời gian theo Thông báo để triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: