< Trở về giao diện Mobile

Thông báo giờ làm việc mùa đông

         Để phù hợp với thời tiết, khí hậu từng mùa, bắt đầu từ thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường thực hiện giờ làm việc mùa Đông như sau:
             - Buổi sáng:             
            + Giờ lên lớp:                                    Từ 07h00
            + Giờ làm việc hành chính:               Từ 07h00 đến 11h30          
            - Buổi chiều:            
            + Giờ lên lớp:                                    Từ 13h15
            + Giờ làm việc hành chính:               Từ 13h30 đến 17h00
            Đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong Trường căn cứ thời gian theo Thông báo để triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển