< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 10/2019

Ngày 3/10/2019 Nhà trường tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2019. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý k iến thảo luận của các thành viên tham dự, Hiệu trưởng Nhà trường kết luận:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2019
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tiếp tục học tập thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo yêu cầu của Nghị quyết TW4 (khóa XII), triển khai các Nghị quyết TW7, TW8 (khóa XII);
- Tuyên truyền, triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường theo Kế hoạch 06/KH-CĐSPNA ngày 12/02/2019;
- Triển khai hoạt động tuyên truyền các ngày lễ: Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10/9; Xô Viết - Nghệ Tĩnh 12/9;
- Ổn định tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát đôn đốc nhắc nhở giảng viên, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
2. Công tác chuyên môn   
- Thực hiện dạy, học theo thời khoá biểu học kì I năm học 2019 - 2020;
- Tổ chức chấm thi lại lần 2, học kỳ 2 K39, K40CĐ và K59TC; hoàn thành kết quả xét điểm rèn luyện, xét lên lớp, cảnh báo kết quả học tập  cho K39, K40 và  K59 TCMN;
- Triển khai các quy trình để tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: Ra thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới"; đặt hàng viết bài các Trường CĐSP trên toàn quốc; ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019 - 2020;
- Phối hợp với bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vinh để triển khai công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho HSSV;
- Tiếp tục quảng bá, tư vấn tuyển sinh và thu hồ sơ đăng kí xét tuyển trung cấp chính quy ngành mầm non; thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung các ngành hệ cao đẳng năm 2019; các lớp bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp, CBQLGD, các loại hình bồi dưỡng theo chỉ tiêu được giao tại các huyện;
- Tiếp tục triển khai việc rà soát, thẩm định chương trình, giáo án, bài giảng hệ chính quy và không chính quy; chương trình đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài theo kết luận của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường;
- Tiếp tục triển khai các bước xây dựng đề án của trường Thực hành liên cấp.
3. Công tác Thanh tra ĐBCLGD
- Thanh tra nền nếp lao động hành chính ở 2 cơ sở;
- Thanh tra dạy và học hệ chính quy năm học 2019 - 2020;
- Thanh tra thi, chấm thi kiểm tra học phần lớp TCMN tại huyện Diễn Châu;
- Tổ chức phối hợp xác minh tính pháp lý của văn bằng, hồ sơ theo yêu cầu của một số cơ quan, tổ chức;
- Hoàn thành Báo cáo kế hoạch đảm bảo chất lượng cho năm học mới 2019 - 2020 gửi Bộ GDĐT.
4. Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho viên chức nghỉ hưu;
- Ban hành chức năng nhiệm vụ các đơn vị, các chức danh;
- Thực hiện quy trình điều chỉnh tổ chức bộ máy theo Quyết định 1098/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 của UBND tỉnh Nghệ An;
- Sắp xếp điều hòa lao động trong toàn Trường;
- Thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm viên chức quản lý;
- Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020;
- Triển khai các nội dung khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
5. Công tác cơ sở vật chất và kế hoạch tài chính
5.1. Công tác cơ sở vật chất
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện CSVC phục vụ dạy học và làm việc;
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ Hội nghị CCVC năm học 2019 - 2020;
- Phối hợp bàn giao CSVC cho cá nhân và tổ chức khi tách, nhập;
- Theo dõi quản lý thi công cải tạo sửa chữa.
5.2. Công tác kế hoạch tài chính
- Hoàn thành phương án phát triển cơ sở 2 gửi Sở Tài chính;
- Hoàn thành công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 của Nhà trường;
- Triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa CSVC năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Tham mưu Lãnh đạo Nhà trường về kinh phí tổ chức 60 năm ngày thành lập Trường;
- Chi trả các chế độ, chính sách của công chức, viên chức, HSSV Nhà trường đúng thời gian và quy định;
- Duyệt kế hoạch năm học của các đơn vị, tổ chức chính  trị - xã hội trong Nhà trường;
- Hoàn thành việc duyệt kế hoạch năm học cho các đơn vị.
6. Công tác học sinh sinh viên, nội trú
- Đón tiếp sinh viên năm thứ nhất;
- Tổ chức học tập "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" năm học 2019 - 2020;
- Tổ chức nhập học cho HSSV đồng thời tiếp nhận, sắp xếp chỗ ở cho HSSV nội trú;
- Hoàn thành xét kết quả rèn luyện, xét học bổng học kỳ II cho HSSV năm 1, 2 và học kỳ I cho học sinh trung cấp nghề CNTT;
- Hoàn thành việc Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu về GDNN 9 tháng năm 2019 theo Công văn 2872/SLĐTBXH-DN của Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Nghệ An;
- Theo dõi quản lý ANTT, nền nếp, vệ sinh, sinh hoạt khu vực nội trú.
7. Công tác đoàn thể
7.1. Công tác Công đoàn
- Phối hợp hoàn thành Kế hoạch hoạt động chào mừng 60 năm ngày Thành lập trường; tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện công tác dạy và học năm học mới 2019 - 2020;
- Chỉ đạo Ban nữ công phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm"  năm 2019  cho con các CCVC trong Trường ý nghĩa và vui vẻ;
- Chỉ đạo Ban TTND  hoàn thành báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019 và dự thảo hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021; dự kiến nhân sự Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021;
- Tiến hành Hội nghị CCVC năm học 2019 - 2020 theo đúng hướng dẫn Thông tư số 01/2015/TT-BGDDT, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và cấp trên; bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021; ký kết Giao ước thi đua năm học 2019 - 2020;
 7.2. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
- Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội;
- Tuyên truyền cho Đoàn viên, Thanh niên tinh thần yêu nước, kỷ niệm ngày quốc khánh 2.9 và tăng cường nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá an ninh, hòa bình của Tổ quốc;
- Chỉ đạo các LCĐ đảm nhận phần việc thanh niên "Chung tay vì cộng đồng" tiến hành dọn dẹp vệ sinh trước và trong Nhà trường, tạo khuôn viên xanh, sạch, đẹp;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các LCĐ kiện toàn BCH năm học học mới 2019 - 2020;
- Chỉ đạo thành công Đại hội Chi đoàn cho tất cả các chi đoàn;
- Tham gia giao ban quý III khối các trường ĐH - CĐ tại Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An;
- Đẩy mạnh hoạt động các đội tình nguyện trực thuộc.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2019
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các công việc đăng ký làm theo của từng cá nhân trong tháng 10 năm học 2019 - 2020;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Thông báo Kết luận Hội nghị tháng 10 của BCH Đảng bộ Trường và các văn bản khác của Đảng cấp trên;
- Làm tốt công tác tư tưởng để tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường;
- Tăng cường chia sẻ thông tin, quảng bá các hình ảnh, các hoạt động chào mừng lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đến toàn thể các thế hệ nhà giáo, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và học viên trong suốt thời gian trước, trong và sau Lễ.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo các Chi bộ, văn phòng Đảng ủy và các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Trường triển khai thực hiện.
2. Công tác chuyên môn
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của kết luận Hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn, các tổ chuyên môn triển khai hoạt động báo cáo chuyên đề theo kế hoạch năm học mới;
- Triển khai các hoạt động gắn với thay đổi chương trình, sách giáo khoa, tham gia tập huấn bồi dưỡng giáo viên đáp ứng với thay đổi chương trình, sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Tiếp tục công tác tuyển sinh năm 2019 - 2020; triển khai tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, các lớp Chuẩn chức danh nghề nghiệp;
- Thu nhận và phản biện, biên tập bài viết Hội thảo khoa học cấp trường kỷ niệm 60 năm thành lập Trường;
- Ban hành kế hoạch, kiểm tra giám sát công tác Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và liên hệ khảo sát địa bàn thực tập sư phạm cho HSSV năm 2,3; kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho K59 Trung cấp tiếng Anh;
- Họp Ban xây dựng chương trình Tiếng Việt cho người nước ngoài để xây dựng Đề án tổ chức bồi dưỡng đánh giá, cấp chứng chỉ Tiếng Việt theo quy định của Bộ GD & ĐT;
- Tham gia các công việc trong đề án trường Thực hành liên cấp theo tiến độ;
- Tiếp tục triển khai việc rà soát, bổ sung chỉnh sửa chương trình chính quy và không chính quy theo kết luận của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường; đồng thời thực hiện theo CTCT đã điều chỉnh năm học 2019 - 2020;
- Hoàn thành kế hoạch đi thực tế phổ thông cho sinh viên các khóa;
- Tiếp tục triển khai công tác NCKH của giảng viên và sinh viên năm học 2019 - 2020 theo tiến độ;
- Khoa LLCT - TLGD triển khai các hoạt động thao giảng hướng tới chào mừng 10 năm thành lập Khoa;
- Tổ chức đi thực tế và thi kết thúc các học phần kết thúc khóa học cho lớp CBQLGD huyện Kỳ Sơn;
-  Tổ chức thẩm định các chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch;
- Các khoa chủ động trong việc tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ĐT-NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV& KNM và các Khoa liên quan triển khai thực hiện.
3. Công tác Thanh tra ĐBCLGD
- Thực hiện việc thanh tra công tác tuyển sinh năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;
- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị nhân sự để tham mưu với lãnh đạo Nhà trường về mạng lưới cộng tác viên làm công tác thanh tra và ĐBCLGD năm học 2019 - 2020;
- Tiếp tục thanh tra nền nếp lao động hành chính ở 2 cơ sở; nền nếp dạy và học theo thời khoá biểu các hệ, ngành học;
- Hoàn thành, ban hành kế hoạch thanh tra và ĐBCLGD năm học 2019 - 2020 của Trường;
- Tổ chức phối hợp xác minh tính pháp lý của văn bằng, hồ sơ theo yêu cầu; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Thanh tra-ĐBCLGD phối hợp với các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện.
4. Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính
- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng 60 năm;
- Ban hành Quyết định các chức danh thuộc khoa;
- Ban hành kế hoạch hoạt động khối thi đua năm học 2019 - 2020;
- Thực hiện thay đổi mẫu dấu theo quy định;
- Xét nâng lương đợt 2 năm 2019, nâng lương trước thời hạn năm 2019;
- Hoàn thành thủ tục đổi và bổ sung hồ sơ sử dụng các con dấu theo quy định.
- Kiện toàn và triển khai các hoạt động của Ban tổ chức và các bộ phận hỗ trợ, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện.
5. Công tác cơ sở vật chất và kế hoạch tài chính
5.1. Công tác cơ sở vật chất
- Phục vụ dạy và học theo kế hoạch;
- Hoàn thiện lắp đặt các thiết bị, làm thủ tục mua tài liệu theo kế hoạch;
- Tham mưu Lãnh đạo Nhà trường ban hành kế hoạch năm học của các đơn vị;
-  Hoàn thành một số hạng mục cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất theo phương án đã đề ra.
5.2. Công tác kế hoạch, tài chính
- Trình dự toán ngân sách năm 2020 của Nhà trường lên Sở Tài chính Nghệ An để xem xét, phê duyệt;
- Tham mưu ban hành quy trình thanh toán trong trường CĐSP Nghệ An;
- Làm việc các đơn vị có liên quan để bổ sung quy định về quản lý tài sản của Nhà trường;
- Chi trả các chế độ, chính sách của công chức, viên chức, HSSV Nhà trường đúng thời gian, đúng quy định;
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện CSVC phục vụ dạy học và làm việc;
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ khai giảng năm học 2019 - 2020 và lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường;
- Theo dõi quản lý thi công cải tạo sửa chữa;
- Họp Ban thành toán thừa giờ năm 2018 - 2019 và triển khai công tác kê khai tại các đơn vị;
- Ban hành kế hoạch năm học 2019 - 2020 cho các đơn vị;
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Quản trị - CTHSSV và phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện.
6. Công tác HSSV, nội trú
- Tiếp tục triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa cho sinh viên K41, viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa;
- Tiếp tục đón tiếp sinh viên K41 trúng tuyển bổ sung nhập học;
- Hoàn thành danh sách lớp; làm thẻ sinh viên; sổ đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên K41; theo dõi quản lý ANTT, nền nếp, vệ sinh, sinh hoạt khu vực nội trú.
Đồng chí Trần Anh Tư – Phó Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Quản trị - CTHSSV phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện.
7. Công tác đoàn thể
7.1. Công đoàn trường
- Chuẩn y kết quả bầu Ban TT Nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021;
- Tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường;
- Tuyên truyền, chỉ đạo Ban nữ công, Ban Chuyên môn - Văn thể phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10;  
- Phối hợp với Hội Cựu giáo chức để biên tập và in nội san chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
7.2. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
- Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào tình nguyện năm học 2018 - 2019 và triền khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (có kế hoạch cụ thể kèm theo);
- Chỉ đạo các LCĐ tổ chức thành công các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;
- Đội truyền thông xuất bản bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2019 với chủ đề Chào mừng ngày 20/10 với nội dung hấp dẫn, thiết thực phục vụ cho buổi sinh hoạt chi đoàn;
- Chỉ đạo LCĐ khoa Tiểu học đại hội mẫu và triển khai đại hội cho tất cả các LCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2022;
- Triển khai công trình phối hợp giữa Công đoàn Trường - Đoàn TN - Hội sinh viên hướng tới kỷ niệm 60 thành lập Trường;
- Hội Sinh viên tổ chức hội thi tiếng hát HSSV chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển