< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả họp hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, căn cứ kết luận cuộc họp ngày 08/5/2020 của Hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2020 theo Quyết định số 129/QĐ-CĐSPNA ngày 05/5/2020, Nhà trường thông báo kết quả họp hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2020 như sau:
1. Số lượng viên chức đủ điều kiện nâng lương thường xuyên: 26 người (có danh sách kèm theo).
2. Số lượng viên chức đủ điều kiện nâng phụ cấp thâm niên vượt khung: 02 người (có danh sách kèm theo)
Vậy Nhà trường thông báo để các đơn vị và các cá nhân có tên trong dánh sách nâng lương được biết. Mọi ý kiến thắc mắc đề nghị phản hồi về phòng Tổ chức -  Hành chính(đ/c Nguyễn Minh Sơn) để được làm rõ.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển