< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng, cao đăng liên thông, trung cấp chính quy đợt 1 năm học 2018 -2019

            Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
           Căn cứ Quyết định số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học;
            Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014  về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả học tập, thi tốt nghiệp và rèn luyện của học sinh, sinh viên các lớp cuối khoá hệ cao đẳng và trung cấp chính quy do các khoa cung cấp, báo cáo của phòng Thanh tra - ĐBCLGD, phòng Công tác HSSV và báo cáo tổng hợp của phòng Đào tạo - NCKH ngày 11 tháng 6 năm 2019, Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2019 đã tiến hành họp và xét tốt nghiệp,
             Kết quả xét của Hội đồng như sau:
              1. Tổng hợp kết quả cụ thể
            1.1. Hệ Cao đẳng Mầm non liên thông chính quy
            Tổng có 01 sinh viên dự xét và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo). Xếp loại Khá.
           1.2. Hệ Cao đẳng Sư phạm chính quy
            Tổng số: 548 sinh viên dự xét và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo). Trong đó:
Loại Xuất sắc: 01 sinh viên, chiếm tỷ lệ 0,18 %;
Loại Giỏi:  46 sinh viên, chiếm tỷ lệ 8,39 %;
Loại Khá: 450 sinh viên, chiếm tỷ lệ 82,12%;
Loại Trung bình: 51 sinh viên, chiếm tỷ lệ 9,31 %.
            Cụ thể từng ngành học:
          1.2.1. Ngành Giáo dục Tiểu học
Tổng số: 137 sinh viên dự xét và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo). Trong đó:
Loại Xuất sắc: 01 sinh viên, chiếm tỷ lệ 0,73 %;
Loại Giỏi:  24 sinh viên, chiếm tỷ lệ 17,52 %;
Loại Khá: 100 sinh viên, chiếm tỷ lệ 72,99%;
Loại Trung bình: 12 sinh viên, chiếm tỷ lệ 8,76 %.
            1.2.2. Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Tổng số: 20 sinh viên dự xét và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo). Trong đó:
Loại Xuất sắc: 0 sinh viên, chiếm tỷ lệ 0 %;
Loại Giỏi:  0 sinh viên, chiếm tỷ lệ 0 %;
Loại Khá: 16 sinh viên, chiếm tỷ lệ 80%;
Loại Trung bình: 04 sinh viên, chiếm tỷ lệ 20 %.
            1.2.3. Ngành Giáo dục mầm non
Tổng số: 391 sinh viên dự xét và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo). Trong đó:
Loại Xuất sắc: 0 sinh viên, chiếm tỷ lệ 0 %;
Loại Giỏi:  22 sinh viên, chiếm tỷ lệ 5.63 %;
Loại Khá: 334 sinh viên, chiếm tỷ lệ 85,42%;
Loại Trung bình: 35 sinh viên, chiếm tỷ lệ 8,95 %.
            1.3. Hệ Trung cấp Sư phạm mầm non chính quy
Tổng số: 92 học sinh dự xét (91 HS K58 SPMN, 01 HS K55 SPMN) và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Có danh sách kèm theo). Trong đó:
                        Loại Giỏi: 6 học sinh, chiếm tỷ lệ 6,52%;
Loại Khá: 66 học sinh, chiếm tỷ lệ 71,74%;
Loại Trung bình khá: 20 học sinh, chiếm tỷ lệ 21,74%;
Loại Trung bình: 0 học sinh, chiếm tỷ lệ 0%.
            2. Tổ chức thực hiện
            - Khoa Tiểu học, khoa Ngoại ngữ và khoa Mầm non thông báo kết quả xét của Hội đồng đến học sinh, sinh viên; Rà soát các số liệu liên quan, in bảng điểm cho từng học sinh, sinh viên theo mẫu quy định và bàn giao cho phòng Công tác Học sinh - Sinh viên để trả hồ sơ cho học sinh ra trường.
            - Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học in giấy chứng nhận tạm thời để bàn giao cho phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.
            - Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên chuẩn bị hồ sơ trả cho học sinh, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cho học sinh ra trường theo hướng gọn nhẹ tạo thuận lợi cho học sinh.
            Trên đây là tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông chính quy và hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm học 2018 - 2019. Các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục để kịp thời cho học sinh, sinh viên ra trường./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển