< Trở về giao diện Mobile

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG ĐỢT 2 VÀ HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
            Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
           Căn cứ Quyết định số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học;
         Căn cứ theo Quyết định số 499/QĐ-CĐSP ngày 29/08/2013 về việc điều chỉnh, nghiệm thu chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông, công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học hương trình đào tạo liên thông đối với hai ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An;
            Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên các lớp do các khoa trình Hội đồng, báo cáo của phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, phòng Thanh tra giáo dục và báo cáo tổng hợp của phòng Đào tạo - NCKH, ngày 01 tháng 9 năm 2017, Hội đồng xét tốt nghiệp hệ cao đẳng và cao đẳng liên thông chính quy năm học 2016-2017 đã tiến hành họp và xét tốt nghiệp,
       Kết quả xét của Hội đồng như sau:
            1. Hệ cao đẳng chính quy
            Tổng số dự xét: 87  sinh viên. Trong đó:
            - Số sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp: 87 SV, chiếm tỷ lệ 100%.
Loại Xuất sắc: 0 SV, chiếm tỷ lệ 0 %;
Loại Giỏi:  0 SV, chiếm tỷ lệ 0 %;
Loại Khá: 60 SV, chiếm tỷ lệ 68,97%;
Loại Trung bình: 27 SV, chiếm tỷ lệ 31,03 %.
            - Số sinh viên chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp: 0 SV.
            - Số sinh viên chưa dự xét (do chưa tích luỹ đủ số học phần ): 02 SV (có danh sách kèm theo).
            2. Hệ cao đẳng liên thông chính quy
Tổng số dự xét: 100  sinh viên. Trong đó:
            - Số sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp: 100 SV, chiếm tỷ lệ 100%.
Loại Xuất sắc: 0 SV, chiếm tỷ lệ 0 %;
Loại Giỏi:  04 SV, chiếm tỷ lệ 4,0 %;
Loại Khá: 86 SV, chiếm tỷ lệ 86,0%;
Loại Trung bình: 10 SV, chiếm tỷ lệ 10,0 %.
            - Số sinh viên chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp: 0 SV
            - Số sinh viên chưa dự xét: 0 SV
            3. Lưu ý
            - Sinh viên chưa dự xét công nhận tốt nghiệp phải tích luỹ đủ số tín chỉ còn thiếu theo quy định của chương trình đào tạo và theo quy chế đào tạo để được xét công nhận tốt nghiệp trong đợt tiếp theo.
           - Các khoa thông báo kết quả xét của Hội đồng đến sinh viên, rà soát các số liệu liên quan, in bảng điểm cho từng sinh viên theo mẫu quy định và bàn giao cho phòng Công tác học sinh-sinh viên để trả hồ sơ cho sinh viên ra trường.
           - Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học in giấy công nhận tốt nghiệp tạm thời để bàn giao cho Phòng Công tác học sinh-sinh viên .
           - Phòng Công tác học sinh-sinh viên chuẩn bị hồ sơ trả cho sinh viên, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cho sinh viên ra trường theo hướng gọn nhẹ tạo thuận lợi cho sinh viên.
               Trên đây là tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp cho hệ cao đẳng và cao đẳng liên thông chính quy năm 2017. Các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục để kịp thời cho sinh viên ra trường.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển