< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018

      UBND TỈNH NGHỆ AN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Số: 49/TB-CĐSP                                                                                      Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2018
            
                                 THÔNG BÁO
Kết quả xét điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ I
                          Năm học 2017 - 2018
 

                                                                             Kính gửi :  Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội
 
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, dưới sự chủ trì của P.Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì I, năm học 2017 - 2018 cho học sinh - sinh viên các khoa. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp:
 
1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL
- Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổng hợp và tiến hành rà soát trình hội đồng trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng ĐGKQRL các khoa.
 
2. Kết quả xếp loại Đánh giá rèn luyện (có danh sách kèm theo)
 
TT
Khoa
SL dự xét
Kết quả đánh giá
XS
Tỉ lệ
Tốt
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
1
THCS
49
11
22,45%
21
42,86%
17
34,69%
 
 
2
Ngoại ngữ
74
18
24,32%
53
71,62%
1
1,35%
2
2,70%
3
Tiểu học
556
113
20,32%
359
64,57%
64
11,51%
20
3,60%
4
Mầm non
1584
278
17,55%
994
62,75%
200
12,63%
112
7,07%
Tổng cộng
2262
421
18,61%
1425
63,00%
282
12,47%
134
5,92%
Lưu ý:
Đối với những HSSV chưa xét rèn luyện  (có danh sách kèm theo), Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường thống nhất để cho HSSV hoàn thành xong các  học phần, sau đó xét bổ sung. Đề nghị các khoa theo dõi giám sát để hoàn thành điểm rèn luyện cho HSSV đúng thời gian quy định.
 
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên, các khoa căn cứ kết quả tổng hợp thông báo rộng rãi cho HSSV biết. Nếu có phản ánh và kiến nghị, đề nghị các khoa tập hợp gửi về phòng Công tác học sinh - sinh viên xem xét xử lý.
- Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội có số liệu liên quan đến học tập, rèn luyện của HSSV phải có phản hồi về khoa đào tạo và phòng Công tác HSSV kịp thời.
- Thời gian chậm nhất 07 ngày kể từ ngày thông báo, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận.
Nhận được thông báo đề nghị các khoa, các tổ chức liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc ./.
 
       Nơi nhận:                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG
- Các Phó Hiệu trưởng (b/c);                                                       PHIỆU TRƯỞNG                                              
- Các khoa; đơn vị     
- Đoàn, Hội Sinh viên;                                                                            (đã ký)
- Lưu VT, P.CT-HSSV.                                                      
                                                                                             Trần Anh Tư
 
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN CHƯA XÉT RÈN LUYỆN KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
(Kèm theo Thông báo số  49/TB - CĐSPNA  ngày 27  tháng 3 năm 2018)
 
TT
Họ và tên
Lớp
Khoa
Ghi chú
1
Vi Thị Hà
K39 LT TH
Tiểu học
Chưa có điểm thi HP
2
Ng. Thị Thu Huyền
K38 A
Mầm non
Chưa có điểm thi HP
3
Nguyễn Thị Phương
K57 E
Mầm non
Chưa có điểm thi HP
4
Nguyễn Thị Nhật Linh
K38 SPTA
Ngoại Ngữ
Chưa có điểm thi HP
 
                                                             (Danh sách này gồm có: 04 HSSV)./.
 
 
 
 
 
 
                                
 
Xem tin theo ngày: