< Trở về giao diện Mobile

Thông báo mời cựu HSSV và cử HSSV tham gia hoạt động “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường

Để hoạt động “Đánh giá ngoài” về “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường trong các ngày từ 29/3 đến ngày 01/4/2019 đảm bảo đúng quy định, Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan các nội dung sau:
 1. Thời gian, nội dung “Đoàn đánh giá ngoài” làm việc
 1.1. Thời gian làm việc: Từ ngày 29/3 đến ngày 01/4/2019 (thứ 6 đến thứ 2). Thời gian phỏng vấn cụ thể sẽ thông báo sau;
 1.2. Nội dung: Trả lời phỏng vấn của đoàn “Đánh giá ngoài” (trực tiếp và qua điện thoại).
  2. Tổ chức thực hiện
2.1. Các khoa phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cấp khoa:
- Mời cựu HSSV của khoa tốt nghiệp các năm 2013, 2014, 2015, 2016 với số lượng, ngành học (theo bảng thống kê kèm theo) tham gia trả lời phỏng vấn của “Đoàn đánh giá ngoài” trong hoạt động “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường (trực tiếp tại Trường CĐSP Nghệ An, thời gian cụ thể sẽ ghi trong giấy mời);
- Mời cựu HSSV của khoa tốt nghiệp  năm 2017 với số lượng, ngành học (theo bảng thống kê kèm theo)  tham gia trả lời phỏng vấn của “Đoàn đánh giá ngoài” trong hoạt động “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường (qua điện thoại ....);
- Cử HSSV đang học tại Trường năm học 2018 – 2019 với số lượng (theo bảng thống kê kèm theo)  tham gia trả lời phỏng vấn của “Đoàn đánh giá ngoài” trong hoạt động “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường (trực tiếp tại Trường).
Các khoa lập danh sách những cựu HSSV và HSSV tham gia gửi về cho Nhà trường qua phòng CT HSSV (đ/c Thương, chuyên viên cả bản cứng và bản mềm theo mẫu gửi kèm) chậm nhất vào ngày 20/3/2019 (thứ 4).
Lưu ý: - Lựa chọn những HSSV là cán bộ Lớp, cán bộ Đoàn (chiếm tỉ lệ khoảng 80%), 20% là HSSV không tham gia làm cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội nhưng đều có năng lực, có hiểu biết để thuận lợi cho hoạt động này.
- Khi mời cựu HSSV và cử HSSV tham gia thì phổ biến cho các em biết về mục đích, yêu cầu của hoạt động “Tự đánh giá chất lượng giáo dục”. Đối với những ngành đào tạo có số lượng là 01 (một) thì phải có dự phòng.
2.2. Phòng CT HSSV tổng hợp báo cáo với Ban Giám hiệu chậm nhất vào ngày 21/3/2019 (thứ 5) và tham mưu chuẩn bị giấy mời.
 Yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm các nội dung trong thông báo này ./. 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển