< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 4 năm 2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XIII) đã tiến hành Hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 và triển khai công tác lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  3/2019
1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác chính trị tư tưởng
Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 3/2019: ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày Thể thao Việt Nam (27/3)....  
Tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cập nhật thông tin thời sự và sinh hoạt chính trị tư tưởng theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong các chi bộ, tổ chức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và các Nghị quyết  số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị nghiêm túc.
Tập trung chỉ đạo công tác tư tưởng cho toàn thể viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đặc biệt đón đoàn kiểm định đánh giá ngoài làm việc tại trường từ ngày 29/3 đến 1/4/2019. Tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện kế hoạch và thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập trường.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
Tiếp tục chỉ đạo việc trình duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy theo NQ TW6 và Kế hoạch 111- KH/TU ngày 02/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, điều hòa lao động toàn trường. Xây dựng đề án tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019.
Rà soát bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó trưởng bộ môn thuộc khoa đã hết nhiệm kỳ. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch học tập nâng cao trình độ giai đoạn 2019 - 2021. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Phó Bí thư Đảng ủy giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.
Chỉ đạo rà soát, bổ sung và ban hành Sứ mệnh và tầm nhìn của Nhà trường.
Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng các bộ môn thuộc khoa.
 1.3. Công tác đảng viên và kiểm tra, giám sát
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát quý I/2019. Tiếp tục triển khai công tác giám sát việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đúng kế hoạch.
Chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra nề nếp hành chính, công tác giảng dạy, công tác coi và chấm thi. Tiếp tục chỉ đạo các tổ hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn bị mọi điều kiện làm việc với đoàn đánh giá ngoài.
2. Công tác chuyên môn
Chỉ đạo tốt việc triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đã đề ra như: chỉ đạo công tác kiểm tra thực tập sư phạm, công tác thực tế phổ thông cho giảng viên; thi bậc 2 cho lưu học sinh Lào. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch  tuyển sinh chính quy  và các loại hình khác. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai các hoạt động chuyên môn theo Thông báo số 21/TB-CĐSPNA về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo các tổ hoàn thành hồ sơ kiểm định và  thực hiện quy trình đánh giá ngoài tại Nhà trường, làm việc với một số phòng GD-ĐT về liên kết, bồi dưỡng, tham gia Hội nghị trực tuyến của Bộ GD và ĐT triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng GV và CBQL chuẩn bị cho chương trình GDPT mới.
Chỉ đạo các hoạt động về công tác học sinh, sinh viên theo kế hoạch: Triển khai làm quy trình kết nạp đảng cho HSSV, kiểm tra hồ sơ lớp TCMN tại Diễn Châu, tiếp tục tăng cường giám sát chất lượng bữa ăn, vệ sinh ăn toàn thực phẩm tại nhà ăn ký túc xá.
Chỉ đạo các hoạt động về kế hoạch, tài chính và hành chính, quản trị như: tiếp tục hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng tài sản công, làm việc với Sở tài chính về phương án sử dụng nhà, đất được giao theo Nghị định số 167/2017 NĐ-CP quy định về việc Sắp xếp lại, sử dụng tài sản công và Thông tư 37/2018 TT-BCT ngày 16/4/208 của BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định; tiếp tục rà soát, đánh giá lại các vấn đề về vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình… chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài tại trường.
  3. Công tác đoàn thể
Chỉ đạo Công đoàn Trường rà soát, bổ sung cán bộ lãnh đạo các cấp công đoàn thuộc Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp công đoàn thuộc Trường nhiệm kỳ 2022 - 2027;  phối hợp với các tổ chức trong trường thành lập đội bóng chuyền nam, nữ và tập  luyện để tham gia thi đấu giải khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng.
 Chỉ đạo Đoàn, Hội sinh viên trường phối hợp tuyên truyền và thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng 03; trọng tâm là triển khai các hoạt động hướng đến tháng Thanh niên, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hoạt động đón đoàn đánh giá ngoài.
II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đương thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
2. Công văn số 4203-CV/TU ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện một số nội dung phục vụ chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị.
3. Kế hoạch số 155-KH/ThU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Vinh.
4. Kế hoạch số 156-KH/ThU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ TỈnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác dân  số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.
5. Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc Quy định về trách nhiệm của người đúng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
6. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.
7. Quy định số 11-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
8. Công văn số 2213-CV/ThU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW.
9. Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
10. Giấy mời số 44-GM/ThU ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Mời học tập, quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
11. Công văn số 3294-CV/VPTW/nb ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc ghi số, ký hiệu văn bản đối với tên loại Quy định.
12. Công văn số 218-CV/BTCTh.U ngày 11/3/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy Vinh về việc Báo cáo kết quả đào tạo Lý luận chính trị và đăng ký tuyển sinh trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính 2019.
13. Công văn số 6009-CV/BTGTW ngày12/3/2019 về việc cung cấp Tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
14. Công văn số 2355-CV/BTCTU ngày 14/3/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn 16-HD/BTCTW.
15. Kế hoạch số 03-KH/VPThU ngày 15/3/2019 của Văn phòng Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2019.
16. Thông báo số 2362-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc Thông báo tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức năm 2019.
17. Thông báo số 2363-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh theo Đề án 165.
18. Kế hoạch số 159-KH/ThU ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; biên giới trên đất liền năm 2019.
19. Giấy mời số 46-GM/BTGThU ngày 21/3/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh về việc Mời tham dự sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4//2019
1. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 4/2019, đặc biệt là các đợt nghỉ lễ như giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5). Chỉ đạo tổ chức tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào. 
Tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cập nhật thông tin thời sự và sinh hoạt chính trị tư tưởng theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong các chi bộ, tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai  thực hiện cam kết  học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường. Tiếp tục chỉ đạo công tác tư tưởng cho toàn viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các kết luận của đoàn đánh giá ngoài trên các mặt công tác của Nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận triển khai thực hiện các nội dung thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập trường theo Kế hoạch số 06/KH-CĐSPNA, ngày 12/02/2018 của Hiệu trưởng.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
2. Tiếp tục thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ theo Thông báo số 1401-TB/Th.U của Thường trực Thành ủy Vinh về công tác cán bộ; chỉ đạo việc trình duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy theo NQ TW6 và Kế hoạch 111- KH/TU ngày 02/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, điều hòa lao động toàn trường. Tiếp tục chỉ đạo việc bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, xây dựng đề án tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019, Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch học tập nâng cao trình độ giai đoạn 2019 - 2021. Chỉ đạo việc xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ của các tổ chức. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ sung Phó bí thư Chi bộ LLCT- TLGD.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát quý I/2019 của UBKT Đảng ủy đối với Chi bộ Kế hoạch -Tài chính và Tổ chức - Đối ngoại; thực hiện chương trình kiểm tra giám sát quý I của của Đảng ủy đối với chi bộ Hành chính - Quản trị. Tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú là HSSV.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch: chỉ đạo triển khai phương án tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá tuyển sinh 2019; chỉ đạo công tác tổng kết thực tập của HSSV, hoạt động thực tế trường phổ thông cho giảng viên; ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp cho K58 TCMN; hoàn thành NCKH của GV và sinh viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông báo số 21/TB-CĐSPNA về thực hiện công tác chuyên môn năm học 2018 - 2019 của Phó Hiệu trưởng Nhà trường; tập trung rà soát bổ sung chương trình đào tạo phù hợp với đổi mới GDPT. Tập trung chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường và ban hành Thông báo khoa học. Tiếp tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn CDNN và CBQL, các lớp năng khiếu hè 2019.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động về công tác học sinh, sinh viên theo kế hoạch: Triển khai quy trình xét ĐGKQRL học kỳ I, năm học 2018 -2019 cho học sinh trung cấp CNTT, NN; triển khai làm quy trình kết nạp đảng cho HSSV;  tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Nghệ An của Sở Khoa học - Công nghệ và Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Bộ GD&ĐT; triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019 theo Công văn số 181/KH-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; phối hợp triển khai vui tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào. Chỉ đạo tổ chức tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm trong và ngoài sư phạm cho HSSV năm cuối khóa.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
6. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động về kế hoạch, tài chính và hành chính, quản trị như: phối hợp xây dựng cơ chế tuyển sinh, tiếp tục hoàn thiện quy trình thanh toán trong trường, hoàn thành dự toán và trình duyệt chủ trương sửa chữa mua sắm 2019; tiếp tục hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng tài sản công, làm việc với Sở tài chính về phương án sử dụng nhà, đất được giao theo Nghị định số 167/2017 NĐ-CP quy định về việc Sắp xếp lại, sử dụng tài sản công và Thông tư 37/2018 TT-BCT ngày 16/4/208 của BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định. Chỉ đạo các tổ chức phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường phương án cải tạo, sửa chữa CSVC và mua sắm 2019. Tiếp tục chỉ đạo rà soát quy hoạch tổng thể Cơ sở 1 chuẩn bị cho việc thành lập trường Thực hành sư phạm.
 Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
7. Chỉ đạo Công đoàn trường hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp công đoàn thuộc Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp công đoàn thuộc Trường nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chỉ đạo đội bóng chuyền nam, nữ tham gia thi đấu giải khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng. Chỉ đạo Đoàn, Hội sinh viên trường phối hợp tuyên truyền và thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng 04; thành lập đội tình nguyện tuyên truyền cho công tác tuyển sinh 2019; tham gia các hoạt động chào mừng 44 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tham gia chương trình “Biển đảo quê hương” cùng với thị đoàn Cửa Lò.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí  thư  Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An