< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc bổ sung các loại bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận; xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2018 và những năm tiếp theo

Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 20/08/2017 của Tỉnh ủy Nghệ An, thực hiện Công văn số 1110-CV/BTCTU ngày 29/09/2017 của Ban tổ chức tỉnh ủy Về việc báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017; xây dựng kế hoạch năm 2018; căn cứ kết luận của Hội nghị BCH Đảng ủy phiên họp ngày 05/10/2017, Hiệu trưởng thông báo cho các khoa, phòng, ban, trung tâm thực hiện các nội dung sau:
  1. Lập danh sách thống kê:
  •  Những người đã được cấp bằng về chuyên môn (đại học, thạc sỹ, tiến sỹ) nhưng chưa nạp bằng về phòng Tổ chức - Đối ngoại; (Photo công chứng bằng kèm theo quyết định cử đi học).
  • Những người được cấp bằng, giấy chứng nhận,…: lý luận chính trị (sơ cấp, trung cấp, cao cấp), nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước,…. (Photo công chứng: bằng kèm theo quyết định cử đi học; chứng chỉ, giấy xác nhận;…).
  1. Lập danh sách những người có nhu cầu đào tạo về: Lý luận chính trị, nghiệp vụ, bồi dưỡng cán bộ, quản lý hành chính nhà nước…..
Lưu ý:
        - Các đối tượng cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng và tương đương, trình độ trung cấp lý luận chính trị: viên chức đương chức và viên chức trong quy hoạch các chức danh Trưởng, phó khoa, phòng và tương đương.
        - Đối với giảng viên giảng dạy môn chính trị bắt buộc phải học trung cấp lý luận chính trị.
        - Việc cử viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng phải công khai, minh bạch.
Thời gian: Các khoa, phòng, ban, trung tâm lập danh sách (theo mẫu đăng trên Website trường) và các loại giấy tờ công chứng nộp về phòng Tổ chức - Đối ngoại (đ/c Linh Chi) trước ngày 14/10/2017.
Nhận được thông báo đề nghị trưởng các khoa, phòng, ban, trung tâm triển khai đến các viên chức được biết và thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: