< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc bố trí giảng viên đi thực tế ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và giảng dạy cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH.UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh nghệ an; Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và chương trình bồi dưỡng năng lực Nghề nghiệp của giáo viên. Nhằm gắn thực tế với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Nhà trường cử một số giảng viên đi thực tế và giảng viên tham gia giảng dạy cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (danh sách - xem tại WebSite trường). Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị:
1. Phòng đào tạo - Nghiên cứu khoa học phối hợp với các khoa thành lập các đoàn đi thực tế, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, kinh phí thực hiện và liên hệ với các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (từ 05/03/2018 đến 09/03/2018), mỗi đoàn gồm 01 trưởng đoàn và 01 thư ký (dự kiến 10 đoàn - mỗi đoàn từ 5 đến 8 người). Thời gian đi thực tế dự kiến 10 ngày trong khoảng từ 12/03/2018 đến 30/03/2018;
2. Phòng Tổ chức - Đối ngoại phối hợp với Trung tâm ĐTBDNV và KNM xây dựng kế hoạch mời các chuyên gia ngoài trường về tập huấn cho các giảng viên tham gia giảng dạy cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trước ngày 10/03/2018.
Đề nghị các tổ chức thực hiện nghiêm túc, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị các tổ chức liên hệ đ/c Nguyễn Văn Dũng (phòng TC-ĐN) ./.
 
Xem tin theo ngày: