< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc cung cấp dữ liệu xây dựng hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online

Thực hiện Công văn số 3042/BGDĐT-GDCTHSSV ban hành ngày 17/7/2019 về việc cung cấp dự liệu xây dựng hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của nhà trường phục vụ cho công tác thu hút tuyển sinh, Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện:
1. Cung cấp thông tin giới thiệu về nhà trường
          1.1. Phòng Tổ chức – Đối ngoại: Cung cấp các thông tin: Sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược; công tác tổ chức về hỗ trợ HSSV khởi nghiệp như: công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn … làm công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.
          1.2. Phòng Đào tạo – NCKH: Cung cấp các thông tin:  Mô tả Liên kết khu vực (tóm tắt liên kết với các cơ sở đào tạo (trong và ngoài nước), các ngành, hệ  đào tạo, các loại hình đào tạo (ngắn gọn).
          1.3. Các Khoa và Trung tâm ĐT-BDNV&KNM: Cung cấp thông tin: Giới thiệu chung về Khoa, Trung tâm (tên, năm thành lập, có thể tóm tắt lịch sử thành lập của đơn vị ngắn gọn; Gảng viên đào tạo, mô hình, các ngành đào tạo chính, mục tiêu đào tạo, liên kết khu vực, học bổng); Email liên lạc.
          - Ngành đào tạo: Thời lượng đào tạo, tổng số tín chỉ; yêu cầu về Tiếng Anh hoặc đào tạo chuyên ngành dành riêng cho chương trình học tiếng anh; định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế.
          Lưu ý: Các khoa bao gồm: THCS, Ngoại ngữ, GDTC-NT, Tiểu học, Mầm non và LLCT-TLGD. Mỗi khoa trình bày trong khoảng 2-4 trang giấy A4.
          1.4. Phòng HC – QT
          - Cung cấp thông tin về các thành tích của nhà trường đã đạt được từ khi thành lập trường đến nay (đầy đủ, ngắn gọn).
          - Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng một          Videoclip giới thiệu về hình ảnh nhà trường theo yêu cầu tại phụ lục mẫu 02, Công văn số 3042/BGD ĐT-GDCTHSSV ngày 17/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          1.5. Phòng CT HSSV
- Làm đầu mối kết nối với các tổ chức được phân công cung cấp thông tin để tập hợp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của Công văn 3042/BGDĐT-GDCTHSSV đúng thời gian quy định của nhà trường (09/8/2019) để hoàn thành báo cáo.
- Tham mưu cho BGH hoàn thành báo cáo và báo cáo Bộ GD&ĐT đạt yêu cầu, đúng thời gian quy định.
1.6. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm TV-TB
Phối hợp hỗ trợ Phòng HC – QT hoàn thành Videoclip theo yêu cầu tại phụ lục mẫu 02, Công văn số 3042/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Nơi gửi thông tin và thời gian hoàn thành
Thông tin các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành gửi về nhà trường (cả bản cứng và bản mềm) qua phòng CT HSSV (bản cứng cho đ/c Lan, chuyên viên phòng CT HSSV); bản mềm qua Email: hanh.k19qlktna@gmail.com chậm nhất vào ngày 09/8/2019 (thứ 6).
Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển