< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại Trường CĐSP Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-CĐSP ngày 16/01/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về việc thành lập tổ công tác sửa đổi, bổ sung quy định về công tác văn thư, lưu trữ của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, tổ công tác đã sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành thực hiện, Hiệu trưởng đề nghị các tổ chức cho ý kiến đóng góp cho Quy chế với các yêu cầu sau:
1. Nghiên cứu, thảo luận, góp ý các nội dung và phụ lục được quy định trong quy chế văn thư, lưu trữ của Trường CĐSP Nghệ An (file dự thảo quy chế và phụ lục được gửi vào E.mail trưởng các tổ chức).
2. Nghiên cứu để bổ sung các tài liệu chuyên môn liên quan của các tổ chức mà chưa có trong tên nhóm hồ sơ, tài liệu lưu trữ (Phụ lục XII).
3. Các ý kiến góp ý (đồng ý hay không đồng ý, hoặc có ý kiến để xuất, bổ sung khác) phải được cụ thể hóa bằng Biên bản góp ý theo từng mục, gửi về địa chỉ sau gồm bản cứng và bản mềm: đ/c Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng phòng Hành chính – Quản trị (Email: thanh.nguyenvan888@gmail.com).
Thời gian góp ý dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 26/3/2018. Đề nghị lãnh đạo các tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
 
Xem tin theo ngày: