< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc góp ý Dự thảo “Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”; Dự thảo “Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và các quy định khác liên quan về quản lí công chức, viên chức và người lao động, Trường đã xây dựng Dự thảo Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định hiện hành về công tác Thi đua, Khen thưởng, Trường đã xây dựng Dự thảo Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của văn bản ban hành, Hiệu trưởng thông báo triển khai thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” và Dự thảo “Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” như sau:
1. Tổ chức thực hiện: Lãnh đạo đơn vị thực hiện họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, lấy ý kiến góp ý cho 02 bản dự thảo trên.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 19/3/2018.
Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp ý kiến bằng văn bản (kể cả trường hợp không có ý kiến) gửi về:
Góp ý Dự thảo “Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” gửi về phòng Tổ chức – Đối ngoại (đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo) và gửi vào E-mail: nguyenthaoxh@gmail.com
Góp ý Dự thảo “Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” gửi về phòng Hành chính – Quản trị (đ/c Trần Thương Hiền).
Đây là các văn bản liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động, đề nghị Trưởng các tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
 
Xem tin theo ngày: