< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc góp ý Dự thảo “Quy định về đánh giá, phân loại CC,VC và người lao động của Trường CĐSP Nghệ An” và Dự thảo “Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại để hưởng thu nhập tăng thêm cho CC,VC và người lao động Trường CĐSP Nghệ An

Căn cứ các ý kiến góp ý cho Dự thảo lần 1 về Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 30 tháng 3 năm 2018 và cuộc họp ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Tổ công tác xây dựng Quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, Ban soạn thảo đã xây dựng 02 Dự thảo Quy định gồm:
- Dự thảo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
- Dự thảo Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại để hưởng thu nhập tăng thêm  cho công chức, viên chức và người lao động tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của văn bản ban hành, Hiệu trưởng thông báo triển khai thực hiện lấy ý kiến đóng góp lần thứ hai cho 02 bản dự thảo như sau:
1. Tổ chức thực hiện: Lãnh đạo các tổ chức thuộc Trường thực hiện họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, lấy ý kiến góp ý cho 02 bản dự thảo trên.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 25/4/2018.
Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp ý kiến bằng văn bản (kể cả trường hợp không có ý kiến) gửi về phòng Tổ chức – Đối ngoại (đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo) và E-mail: nguyenthaoxh@gmail.com
Đây là các văn bản liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động, đề nghị Trưởng các tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
 
Xem tin theo ngày: