< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng các khóa học và trả hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-CĐSPNA ngày 30/5/2018 về việc tổ chức lễ Bế giảng các khóa học, năm học 2017 – 2018, nay căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo điều chỉnh một số nội dung và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện:
1. Về thời gian
Lễ Bế giảng các khóa học được tổ chức vào lúc 7h 30’ ngày 03/7/2018 (thứ 3), (điều chỉnh thời gian trong trong kế hoạch số 15/KH- CĐSPNA là vào lúc 7h 30’ ngày 06/7/2018).
2. Về tổ chức thực hiện
2.1. Phòng Đào tạo – NCKH: Hoàn thành việc in bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên để trao trong lễ Bế giảng và Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho HSSV tốt nghiệp năm 2018 chuyển cho phòng CT HSSV chậm nhất vào ngày 29/6/2018.
2.2. Các khoa: - Phối hợp với phòng Đào tạo – NCKH hoàn thành bảng điểm học tập của HSSV năm cuối khóa và gửi về phòng CT HSSV chậm nhất vào ngày  29/6/2018.
 - Thông báo cho HSSV thuộc khoa biết việc nhà trường điều chỉnh thời gian tổ chức lễ Bế giảng và kết hợp tổ chức lễ Chia tay giảng đường cùng với lễ Bế giảng các khóa học.
2.3. Đoàn trường, Hội sinh viên: Phối hợp với phòng CT HSSV lồng ghép tổ chức lễ Chia tay giảng đường cùng với lễ Bế giảng khóa học.
  Nhận được thông báo, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: