< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Thực hiện theo công văn số 3135-CV/BTCTU ngày 28/11/2019 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2019. Trường CĐSP Nghệ An thông báo đến các đơn vị thuộc Trường được biết nội dung cụ thể như sau:
  1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2019
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, đối tượng kê khai tài sản, thu nhập đuợc xác định như sau:
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng, Phó trưởng các khoa, phòng, trung tâm.
          - Các viên chức thuộc phòng Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo – NCKH, Thanh tra ĐBCLGD; các viên chức thực hiện nhiệm vụ mua sắm cơ sở vật chất cho Nhà trường thuộc các phòng Tổ chức – Hành chính, Quản trị - CTHSSV và Trung tâm Thư viện thiết bị.
  1. Mẫu kê khai và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
Thực hiện theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (Xem mẫu kê khai và hướng dẫn trên website trường).
  1. Thời gian gửi bản kê khai tài sản, thu nhập
Trưởng các tổ chức tổng hợp lại bản kê khai tài sản, thu nhập và gửi về phòng TC-HC (qua đ/c Lê Thị Na) chậm nhất là ngày 27/12/2019.
Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các tổ chức triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển