< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc miễn tiền phòng ở nội trú cho học sinh, sinh viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ vào Thông báo số 12/TB-CĐSPNA ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc tạm thời dừng các hoạt động giảng dạy học tập để phòng chống dịch covid 19
Căn cứ vào Công văn số 34/CĐSPNA-TCHC ngày 23/4/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc thực hiện giảng dạy, học tập và làm việc từ ngày 23/4/2020.
Căn cứ vào thực tiễn và đề xuất của phòng QT&CT HSSV về việc hỗ trợ tiền phòng ở cho HSSV trong giai đoạn thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
Nhà trường sẽ không thu tiền phòng ở nội trú của HSSV trường từ ngày 07/2/2020 đến ngày 01/5/2020.
Giao phòng QT&CT HSSV, phòng KH-TC thông báo các bộ phận liên quan biết và thực hiện; các khoa đào tạo, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tuyên truyền thông tin đến các toàn thể HSSV được biết.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển